Сигнали и предложения
На телефон и на адрес croz@justice.government.bg очакваме Вашите мнения, сигнали, забележки  и препоръки.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ