Новини

***********************************************************************************************************************************

На  22.11.2019 г. местното регистърно бюро на ЦРОЗ в гр. Враца НЯМА ДА РАБОТИ.

Преписки за вписване и издаване на удостоверения и справки може да заявите лично в Централната регистърна служба в гр. София или да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр.София, ул.”Аксаков”№5, ет.4, Деловодство.

При необходимост от допълнителна информация във връзка със заявени преписки за вписване или издаване на удостоверения/справки може да отправяте своите въпроси към Даниела Иванова, директор на дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра” на тел.: 02/9237-459.

***********************************************************************************************************************************

На  22.11.2019 г. местното регистърно бюро на ЦРОЗ в гр. Плевен НЯМА ДА РАБОТИ.

Преписки за вписване и издаване на удостоверения и справки може да заявите лично в най-близкото местно регистърно бюро на ЦРОЗ: МРБ-гр. Русе с адрес гр. Русе с адрес гр. Русе,  Съдебна палата, ул.”Александровска” №57, ет. 1, западно полукрило, стая №37, тел.: 082/88-13-47 или да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: гр.София, ул.”Аксаков”№5, ет.4, Деловодство.

При необходимост от допълнителна информация във връзка със заявени преписки за вписване или издаване на удостоверения/справки може да отправяте своите въпроси към Даниела Иванова, директор на дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра” на тел.: 02/9237-459.

***********************************************************************************************************************************

На  22.11.2019 г. местното регистърно бюро на ЦРОЗ в гр. Варна НЯМА ДА РАБОТИ.

Преписки за вписване и издаване на удостоверения и справки може да заявите в най-близките местни регистърни бюра на ЦРОЗ:

•МРБ-гр. Бургас с адрес гр. Бургас, Районен съд, пл.”Жени Патева” № 1, етаж 2, стая №211, тел. 056/84-25-45.
•МРБ-гр. Русе с адрес гр. Русе,  Съдебна палата, ул.”Александровска” №57, ет. 1, западно полукрило, стая №37, тел.: 082/88-13-47

или да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор в Централната регистърна служба на адрес: гр.София, ул.”Аксаков”№5, ет.4, деловодство.

При необходимост от допълнителна информация във връзка със заявени преписки за вписване или издаване на удостоверения/справки може да отправяте своите въпроси към Даниела Иванова, директор на дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра” на тел.: 02/9237-459.

***********************************************************************************************************************************

Централният регистър на особените залози ще премине към Агенция по вписванията на 1 януари 2020 г.

От 1 януари 2020 г. Агенция по вписванията ще администрира Централния регистър на особените залози. Измененията в преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози (ДВ, бр. 105 от 2016 г.) са публикувани в брой 65 на Държавен вестник от 7 август 2018 г.

***********************************************************************************************************************************

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ,


Считано от 01.09.2018 г., в съответствие с допълненията в чл.3, ал.1, т.5, б. „г“ и т.10, б. „г“ от Закона за регистър БУЛСТАТ (обн. ДВ, бр.57 от 10 Юли 2018 г.), чуждестранните физически и юридически лица, които са залогодатели по смисъла на Закона за особените залози, следва да бъдат вписани в регистър БУЛСТАТ, респективно идентификационният код на посочените лица при вписване в ЦРОЗ следва да бъде формиран, както следва:

1.    За чуждестранните юридически лица:
а) в разряд първи и втори на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд от трети до единадесети на идентификационния код се попълва номерът на лицето по БУЛСТАТ;

2.    За чуждестранните физически лица, които нямат ЕГН:
а) в разряд първи и втори на идентификационния код се попълва "~";
б) в разряд от трети до единадесети на идентификационния код се попълва номерът на лицето по БУЛСТАТ.

При наличието на регистрация на чуждестранното юридическо или физическо лице в регистър БУЛСТАТ, пред ЦРОЗ същото е длъжно да се идентифицира с кода по БУЛСТАТ, НЕЗАВИСИМО ОТ КАЧЕСТВОТО, КОЕТО ПРИТЕЖАВА по смисъла на Закона за особените залози, а не само когато е в качеството на залогодател (чл.5 от Закона за регистър БУЛСТАТ.)

В случаите, в които данните относно чуждестранното юридическо или физическо лице са вписани в ЦРОЗ преди регистрацията на съответното лице в регистър БУЛСТАТ, информацията относно настъпилата промяна в идентификационния код следва задължително бъде заявена за вписване в ЦРОЗ (с допълнително вписване, в което съответното лице се идентифицира с кода по БУЛСТАТ).

27.08.2018 г.
***********************************************************************************************************************************


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ