Интервюта
Заместник-министър Вергиния Мичева-Русева: Искаме все по-малко деца да стигат до съд
23.01.2015
Преди броени дни парламентът прие Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Отговаря ли тя на нуждите на българската съдебна система? Има ли начин да се спрат бегълците от правосъдието? Докъде стигна реформата в детското правосъдие? За отговори на тези и други въпроси потърсихме зам.-министъра на правосъдието Вергиния Мичева-Русева.
Г-жо зам.-министър, в сряда парламентът прие Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Идеята на правосъдния министър Христо Иванов е Висшият съдебен съвет (ВСС) да бъде разделен на две колегии - съдийска и прокурорска. Целта е представителите на държавното обвинение да не се бъркат в работата на съдиите и обратното. Вие какво мислите по тези въпроси?
Бях действащ съдия, когато тази стратегия беше публикувана и след като я прочетох, си казах: "Най-сетне нещо смислено да прочета за съдебната реформа". Тази стратегия, според мен, отговаря на нуждите на българската съдебна система за реформа. Предвиденото в нея разделение на ВСС на две колегии е абсолютно резонно. То отговаря и на най-добрите европейски практики. Хубаво е да огледаме и нашите съседи. Например Върховният съвет на магистратурата в Румъния, който е аналогичен на нашия ВСС, се състои от 19 души, от които 17 - съдии и прокурори. Останалите двама са представители на гражданското общество и участват само в пленарните заседания на органа, но не и при вземането на решения касаещи конкретно съдии или прокурори. Реформата в съдебната система трябва да започне от реформа във ВСС. Много важно е съветът да не е постоянно действащ орган, а работещ на сесии, с постоянно действащи комисии. Има редица аргументи за това, като една от най-съществените е, че магистратите не бива да се откъсват от професионалната си среда и конкретните проблеми на правораздаването.
Какво трябва да се направи, за да не може осъдени на последна инстанция да бягат от правосъдието?
В момента в Министерството на правосъдието има работна група, която се занимава именно с тези въпроси - как да се подобри вътрешното законодателство, за да се ограничи възможността за осуетяване на изтърпяване на присъдата. Не следва да се забравя обаче, че до влизане в сила на една присъда, подсъдимият се счита за невиновен.
Какви са очакванията ви за доклада на Еврокомисията за България в областта на правосъдието?
Общото очакване е за критичен доклад. Проблемите в съдебната система са известни и затова Министерството на правосъдието предложи актуализация на стратегията за съдебна реформа. Радваме се, че в сряда тя бе подкрепена с гласовете на различни политически сили в парламента. В кратки срокове в министерството ще бъде сформирана група, която да обсъди промените в основните закони, свързани с реформата. Готовите проекти ще бъдат поставени за широко обществено обсъждане. Ще направим възможното за това следващите доклади на ЕК да са по-добри.
Докъде стигна реформата на детското правосъдие?
Настоящият екип на Министерството на правосъдието има амбицията да финализира реформата в детското правосъдие. Необходимостта от нея е не по-малко значима от реформата в съдебната власт. Действащият закон от 1958 г. работи със стари понятия и не може да уреди новите обществени отношения. В тази сфера са нужни изцяло нови разпоредби, чрез които непълнолетния правонарушител да не бъде ограничаван от околния свят, а да се търсят причините за поведението му. Идеята е преди всичко да се окаже помощ на това дете, а не на всяка цена то да бъда наказано. Искам да поздравя Института по социални дейности и практики, които реализират проекта "Синя стая" в Сливен. Това е 15-та синя стая, което е част от реформата в детското правосъдие.
Предвиждаме и създаването на специализирани състави, които да разглеждат, както наказателни, така и гражданските дела, свързани с деца.
Има ли изградени вече "сини стаи" по т.нар. "швейцарски проект"?
През 2010 г. е подписано рамково споразумение между България и Швейцария за сътрудничество в областта на детското правосъдие. Средствата по проект "Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на детското правосъдие" се предоставят от швейцарските ни партньори, като Министерството на правосъдието съфинансира проекта. По него е предвидено изграждането на още 5 сини стаи - в Козлодуй, Враца, Плевен, Ямбол и Варна, за които вече са стартирали обществени поръчки. Така очакваме скоро сините стаи у нас да станат общо 20.
Избраните пет пилотни съдилища са излъчили свои представители - съдии,които да разглеждат дела с непълнолетни. Тези магистрати вече са преминали обучение за това във Франция. Следващата седмица друг екип от магистрати ще присъства на международна конференцията за детско правосъдие в Женева.
Действащите сини стаи в момента се ползват предимно по граждански дела с участието на деца - най-вече при определяне на родителските права. Идеята е в тях да се разглеждат и наказателни дела, в които участват непълнолетни, да се водят разговори на полицаи и социални работници с тази категория жертви, свидетели или извършители на нарушения.
В средите на магистратите като че ли има разбиране, че съдиите, които разглеждат брачни дела или дела, свързани с деца, не са толкова авторитетни?
Брачните дела или тези за родителски права с международен елемент са едни от най-сложните дела, но това не се отчита. Трябва да помислим и за тези съдии, които ще гледат такива дела. Факт е, че при атестации, те получават по-малко точки, защото гледали по-леки дела. Това не е справедливо. Дори в Италия на прокурорите и на съдиите, които се занимават с младежко правосъдие, им се дава допълнително възнаграждение.
Като ресорен зам.-министър, който отговаря за Агенцията по вписванията, какво се очаквате да се промени там тази година? Знаем, че от 1 януари бизнесът бе облекчен с т.нар. SMS известяване при имотни сделки.
Освен SMS - известяване за промяна в собствеността, въведено бе и безплатно известяване за промени, отнасящи се до фирмите, заради високия риск от кражби на дружества. Намалена бе и таксата на АВ за предоставяне на платен достъп до цялата база данни в Търговския регистър. Върху всеки документ, издаден от агенцията, се слага холограмен стикер, като гаранция срещу фалшифициране. Има идея годишните отчети на фирмите да се подават на едно място, вместо хората да ходят в НАП, в НСИ, в Агенцията по вписвания.
Докъде стигнаха проверките на Инспектората на МП по сигнали за синдици, частни и държавни съдебни изпълнители и нотариуси?
Инспекторите получават много сигнали и извършват много проверки. По повод на тези сигнали установихме проблеми в изпълнителното производство. Свикваме работна група за изменение на ГПК в частта за изпълнителното производство. Започваме проверка на всички търговски дела по несъстоятелност, по които има назначен временен синдик. Изискахме и получихме справка от всички окръжни съдилища, които разглеждат търговски дела. Ако проверката установи някаква неточност в уредбата на процедурата по несъстоятелност, вероятно ще се наложи и промяна в законодателството, уреждащо несъстоятелността. По отношение принудителното изпълнение в ГПК получените сигнали и жалби сочат, че основен проблем се явява ограничаването възможността на страните да обжалват действията на съдебния изпълнител, което трябва да се уреди. По тази причина трябва да се чуе мнението на всички "замесени" в това производство - както на съдебните изпълнители, така и на действащи съдии, на адвокати, на инспекторите по ЗСВ към министерството на правосъдието
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ