ЗСВ
Министърът на правосъдието със заповед № ЛС-И-50/17.01.2014 г. одобри Регламент за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за държавни съдебни изпълинтели и въпросник за устния изпит от конкурса
20.01.2014
Регламентът и въпросникът са обявени на таблото в сграда на министерство на правосъдието - гр. София, ул. Славянска № 1 на 20.01.2014 г.
Обявление за класирането от конкурса за държавни съдебни изпълнители
14.01.2013
ОБЯВЛЕНИЕ

Конкурсната комисия за провеждане на конкурса за държавни съдебни изпълнители, насрочен със заповед № ЛС-И-709/28.09.2012г. на министъра на правосъдието, на основание чл.30 от Регламента за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за държавни съдебни изпълнители, обявява резултатите от класирането.

1. Приложение №1 – Резултати от класирането на участниците в конкурса за длъжността държавен съдебен изпълнител , насрочен със Заповед № ЛС-И-709/28.09.2012г. на министъра на правосъдието.

2. Приложение №2 - Крайно класиране на участниците в конкурса за длъжността държавен съдебен изпълнител , насрочен със Заповед № ЛС-И-709/28.09.2012г. на министъра на правосъдието

3. Списък на участниците в конкурса за длъжността държавен съдебен изпълнител, допуснати до устен изпит, но изключени от класиране, поради неявяване на устен изпит, отказване или получаване на по-ниска оценка от 4.50 на устния изпит.
Обявление за датата, мястото и графика за провеждането на устния изпит от конкурса за държавни съдебни изпълнители
18.12.2012
ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждането на устния изпит от конкурса за длъжността „държавен съдебен изпълнител”, насрочен със заповед №ЛС-И-709/28.09.2012г. на министъра на правосъдието
На основание чл. 25 , ал. 1 от Регламента за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за държавни съдебни изпълнители конкурсната комисия реши, че :

1. Устният изпит ще се проведе на 09.01.2013 г. в залата на ет. 2 в сградата на Министерство на правосъдието, на ул. „Аксаков” № 5.
2. Изпитването на кандидатите ще започне в 08.30 ч. и ще приключи до изпитването и на последния явил се кандидат.
3. Изпитването ще се извърши по азбучен ред на кандидатите, допуснати до устен изпит.

Конкурсна комисия:
1.Председател: (п)
Проф. д-р Валентина Попова
2.Членове:
Юлиана Василева: (п)
Даниела Георгиева: (п)
Обявление на резултатите от писмения изпит от конкурса за държавни съдебни изпълнители и списъка на допуснатите до устния изпит кандидати
18.12.2012
ОБЯВЛЕНИЕ

Конкурсната комисия за провеждането на конкурса за държавни съдебни изпълнители, насрочен със заповед № ЛС-И-709/28.09.2012г. на министъра на правосъдието, на основание чл. 23, ал. 4 и чл. 24, ал. 1 от Регламента за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за държавни съдебни изпълнители:

Обявява:

1.Резултатите от писмения изпит, проведен на 09.12.2012 г.

2.Списък на допуснатите кандидати до устен изпит .

3.Верните отговори на теста за писмения изпит от конкурса за държавни съдебни изпълнители, насрочен със заповед № ЛС-И-709/28.09.2012г. на министъра на правосъдието, проведен на 09.12.2012г.

Съобщава на кандидатите, че им се предоставя възможността на 21.12.2012 г. от 09.00 часа до 11.00 часа в присъствието на членовете на конкурсната комисия да видят писмената си работа в стая № 211, в сградата на Министерство на правосъдието, ул. „Славянска” № 1.

Конкурсна комисия:
1.Председател: (п)
Проф. д-р Валентина Попова
2.Членове:
Юлиана Василева: (п)
Даниела Георгиева: (п)
Регламент за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за държавни съдебни изпълнители и въпросник за устния изпит от конкурса
26.11.2012
Министърът на правосъдието със заповед № ЛС-И-1034/22.11.2012г. одобри Регламент за провеждане на писмения и устен изпит от конкурса за държавни съдебни изпълнители и въпросник за устния изпит от конкурса.Регламентът и въпросникът са обявени на таблото в сградата на Министерството на правосъдието – гр. София, ул. „Славянска” № 1 на 26.11.2012г.
Списъци на кандидатите, които са отстранили нередовностите в определения срок, които не са отстранили нередовностите в посочения срок, на кандидатите подали заявление извън срока и списък на всички допуснати до конкурса
26.11.2012
Приключил!
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-1031/22.11.2012г., с която одобри Списък на кандидатите, които са отстранили нередовностите в определения срок, Заповед № ЛС-И-1032/22.11.2012г ., с която одобри Списък на кандидати с нередовни документи, които не са отстранили нередовностите в посочения срок и кандидатите подали заявление извън срока и Заповед № ЛС-И-1033/22.11.2012г., с която одобри обобщен Списък на всички допуснати до конкурса кандидати.

Заповедите и списъците са обявени на таблото в сградата на Министерството на правосъдието – гр. София, ул. „Славянска” № 1 на 26.11.2012г.
Промяна на мястото на провеждане на писмения изпит от конкурса за държавни съдебни изпълнители
19.11.2012
Министърът на правосъдието издаде заповед № ЛС-И-821/16.11.2012г. за промяна на мястото на провеждане на писмения изпит от конкурса за държавни съдебни изпълнители.

Насроченият за 09.12.2012г. писмен изпит ще се проведе в сградата на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” № 15, 272 аудитория.
Списък на кандидатите с редовни документи, с нередовни документи и на кандидати подали документи извън посочения срок
06.11.2012
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-803/06.11.2012г., с която одобри Списък на кандидатите за участие в конкурса за държавни съдебни изпълнители с редовни документи, както и Заповед № ЛС-И-804/06.11.2012г., с която одобри Списък на кандидатите с нередовни документи и Списък на кандидати подали документи извън посочения срок.

Заповедите и списъците са обявени на таблото в сградата на Министерството на правосъдието – гр. София, ул. „Славянска” № 1 на 06.11.2012г.

В 7-дневен срок от обявяване на списъка, кандидатите с нередовни документи могат да подадат в деловодството на Министерството на правосъдието или по пощата допълнителни заявления за изправяне на нередовностите. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право за участие в конкурса.
Министърът на правосъдието издаде заповед за насрочване на конкурс за държавни съдебни изпълнители
09.10.2012
Министърът на правосъдието издаде Заповед № ЛС-И-709/28.09.2012г. за насрочване на конкурс за държавни съдебни изпълнители.

Заповедта е обнародвана в „ДВ”, публикувана е във в-к „Труд” и е обявена на достъпно място в съответния съд и на Интернет-страницата на Министерство на правосъдието на 09.10.2012г.

Кандидатите подават заявление за участие в конкурса в деловодството на Министерство на правосъдието или по пощата, в 14-дневен срок от обнародване на горепосочената заповед.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ