Последни новини
Съобщение до медиите
27.06.2016
   Във връзка с големия обществен интерес към техническата мисия на Европейската комисия, която ще изготви независим анализ на структурния и функционалния модел на Прокуратурата, публикуваме резюме относно настоящата техническа помощ:
   Основната молба за техническа помощ е да се предостави помощ на прокуратурата, по-специално под формата на независим анализ на структурния и функционален модел на прокуратурата, на дейността й и на нейната независимост. 
   Непосредственият и краткосрочен резултат от такава помощ ще бъде предварителен анализ и конкретни препоръки за прокуратурата и Министерството на правосъдието. В дългосрочен план осъществяването на такава помощ трябва да допринесе за изпълнението на: 
Стратегията за съдебна реформа, приета от българското Народно събрание през януари 2015 г.; на планираната реформа на наказателната политика и на Механизма за сътрудничество и проверка (МСП); както и на препоръката „да започне независим анализ на прокуратурата с цел насърчаването  на  по-голяма  инициативност  и  чувство  за отговорност чрез по-слабо изразена йерархичност, както и укрепване на отчетността и общественото доверие в прокуратурата като цяло“ и да помогне на българските прокурори да подобрят резултатите в борбата с корупцията по високите етажи на властта и с организираната престъпност.
   В допълнение към анализа на прокуратурата, помощта ще се съсредоточи и върху следните тясно свързани области:
   Анализ на процедурите за подбор и кариерно развитие в прокуратурата, предвидимо и еднакво третиране, система за отчитане на резултатите и за повишаване, стимули и наказания, обучение и възнаграждение;
   Анализ на ефективността на основните резултати от дейността на прокуратурата като цяло и по-специално във  връзка с корупцията и организираната престъпност;
   Анализ на взаимодействието/обмена на информация на прокуратурата с другите органи на съдебната система както на национално, така и на международно равнище;
   Анализ на настоящото положение във връзка с експертите в наказателните съдилища, прокуратурите и следствените служби.
Целта е в края на 2016 г. да бъде изработен окончателен доклад за техническата помощ.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ