Последни новини
Реформа в детското правосъдие: край на интернатите,затворът за непълнолетни остава само за най-тежките престъпления
27.09.2016

      Закриване на интернатите за деца-правонарушители и замяна на затвора за непълнолетни за повечето престъпления с нов вид възпитателни мерки – това са част от предложенията, които Министерството на правосъдието е включило в изцяло нов Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица. Законопроектът бе представен днес на пресконференция в Министерския съвет и вече е достъпен на сайта на Министерството на правосъдието и на портала за обществени консултации strategy.bg.
      „На мястото на интернатите ще бъдат създадени 10 нови центрове за възпитателен надзор, в които ще има максимум по 10 деца. Те ще живеят в среда, близка до семейната, и ще посещават масовите училища“, съобщи на пресконференцията министърът на правосъдието Екатерина Захариева. Тя допълни, че в момента в шестте интерната се намират 205 деца, от които 51 са под 14-годишна възраст.
      „Предлагаме максималният срок за престой в центровете за възпитателен надзор да е една година, като на всеки три месеца той да се преразглежда, за да бъде евентуално съкратен или прекратен. Сега максималният срок за престой в интернатите е 3 години, но имаме данни, че той се удължава. Само 13 деца в интернат имат определен от съда срок за престой, останалите 198 нямат“, изтъкна още министър Екатерина Захариева.
      „Още от встъпването си в длъжност настоявам за закриването на интернатите – заяви от своя страна омбудсманът на Република България Мая Манолова, която също присъства на пресконференцията. – Затова приветствам законопроекта на Министерството на правосъдието и подкрепям с две ръце приемането му в спешен порядък. България е единствената държава в Европейския съюз, в която малолетни под 14 години се наказват със затвор. Всеки ден забавяне на закона е ден отнето детство.“
Законопроектът бе подкрепен от Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България: „Това е постижение не само за българското правителство, но и за обществото.“
      Министърът на правосъдието Екатерина Захариева изтъкна, че законодателството ни изостава от практиката, тъй като в българските съдилища вече са обучени съдебни състави за дела с непълнолетни, съществуват сини стаи и специални съдебни зали, пригодени за разпит на деца. „За престъпления, които предвиждат по-малко от 10 години лишаване от свобода, непълнолетните няма да бъдат наказвани, а ще им бъдат налагани мерки за възпитателна подкрепа. С промени в НК се намаляват и максималните наказания по престъпления, извършени от деца“, обясни още министър Захариева, като посочи че от 4040 регистрирани за престъпления деца на възраст между 14 и 17 години 2374 са за кражби, джебчийство и взлом.
      Проектозаконът за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица отменя Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН), приет през 1958 г. Той  е част от Националната стратегия за детето 2008-2018 г., приета от Народното събрание, Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето и Пътната карта за изпълнение й, приети от Министерския съвет през 2011 г. Съобразява се изцяло с Конвенцията за защита на правата на детето и коментарите към нея.
      Законопроектът  е изработен с участието на широк кръг експерти, магистрати и университетски преподаватели, ангажирани в работата с деца, представители на омбудсмана, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, УНИЦЕФ и Българския хелзинкски комитет.
Непълнолетните, извършители на престъпления, в повечето случаи няма да бъдат обекти на наказателно производство, а вместо това ще им бъдат налагани възпитателни мерки под непосредствен контрол на съда. Задържането на непълнолетни ще е крайна мярка с възможност за настаняване в приемни семейства. Делата с участието на деца ще се разглеждат приоритетно от специализирани полицаи, социални работници, прокурори и съдии.
      Ето и основните нововъведения в детското правосъдие:
      1.Закриват се възпитателните училища интернати (ВУИ) и социално-педагогическите интернати (СПИ) , към организацията в които има много критики.  Идеята е да се открият  нови центрове за възпитателен надзор. В тях ще бъдат настанявани максимум по 10 деца в среда, близка до семейната. Изрично е предвидено, че в едно помещение не могат да живеят повече от 3 деца, като за всяко е нужно да се осигури минимум 6 кв. м условия за самостоятелна учебна подготовка.
Центровете няма да са от абсолютно закрит тип, както в момента, тъй като децата ще посещават местното квартално училище наравно с останалите деца. Възпитатели и социални работници ще им помагат с подготовката в дома. Настаняването в тези центрове ще бъде крайна мярка. Тя ще се прилага само за деца, които бягат от дома си или са принуждавани от родителите си да крадат, проституират и т.н. и то при положение, че се прецени, че за тях не е подходящо временно настаняване в приемно семейство.
Въвеждат се задължителни срокове за престой  в центровете от 6 месеца и не повече от 1 година. На всеки 3 месеца или при промяна на обстоятелствата местната службата за възпитателна подкрепа ще е задължена да изпраща доклад до съда за изпълнение на мярката, който от своя страна може да я промени или прекрати. Министърът на образованието и науката ще определя броя и местоположението на центровете за възпитателен надзор по предложение на Националната служба за възпитателна подкрепа.
      2. Създава се Национална служба за възпитателна подкрепа
Реформира се досегашната Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, както и местните комисии в общините към нея, като се създава Национална служба за възпитателна подкрепа към министъра на правосъдието, която ще приема стандарти за създаване на службите за възпитателна подкрепа към общините. Тя ще има контролни функции върху дейността им, върху дейността на центровете за възпитателен надзор, ще поддържа регистър на центровете за възпитателен надзор и на услугите, извършвани там, регистър на приемните семейства, ще изготвя годишни доклади за състоянието, мерките и резултати от дейността, ще установява нарушения и налага санкции.
      3. Само специализирани състави ще гледат делата срещу деца
Наказателните производства и делата с участието на деца да се разглеждат приоритетно от специализирани полицаи, социални работници, адвокати, прокурори и съдии. Ангажирани в производствата по този закон ще бъдат обучавани за работа с непълнолетни. Стандартите за специализация ще се приемат от ВСС, министъра на правосъдието, министъра на МВР, ДАЗД, Бюрото за правна помощ и Висшия адвокатски съвет.
      4. Отпадат изцяло санкционните мерки срещу малолетни (8 г. – 13 г.)
В момента в нарушение на международните стандарти остарелият  ЗБППМН урежда санкциониращи мерки за деца под 14 г., извършили нарушения (бягство от дома, просия, проституция), за които възрастните не носят наказателна отговорност. Новата уредба предвижда единствено възпитателни мерки по отношение на малолетните с противоправно поведение.
      5. Непълнолетни (14 г. – 17 г.) се отклоняват от наказателното производство с налагане на възпитателни мерки. Лишаване от свобода остава само за най-тежките престъпления, за които е предвидено над 10 г. затвор.
Задържането на непълнолетни ще е крайна мярка, при това с възможност за настаняване в приемни семейства. Децата ще бъдат отклонявани от наказателното производство във всяка едно от фазите му по решение на специализиран полицейски служител, прокурор или съд и след изричното съгласие на непълнолетния. Възпитателните мерки ще бъдат определяни от полицията, прокуратурата или съда, след индивидуална оценка от местните служби за възпитателна подкрепа и със съгласието на детето. Целта е да се определи конкретното психическо и интелектуално развитие на детето, социален и икономически статус на средата в която расте, зависимости, здравословно състояние и т.н., за да се предприеме най-подходящата за него мярка.

      Ето и новите възпитателни мерки:
      Предупреждение - въздържане от повторно нарушение;
      Възстановяващи мерки - възстановяване на нанесените щети с личен труд след съгласие на пострадалия. Съдът определя размера на вредите и и начина, по който те да се възстановят, като се определя работа, която не пречи на здравето и образованието непълнолетния и е за не повече от 30 часа за 30 работни дни;
      Задължения - редовно посещение на училище, изпълнение на трудови задължения, включване н професионално обучение, участие в културни и спортни прояви, рехабилитация, лечение при зависимости;
      Забрани за срок до 1 година - за посещение на определено място, контакт с определено лице, промяна на адрес, напускане на жилището, напускане на страната без разрешение на съда, управляване на МПС;
      Специален надзор до 1 година -  определя се лице, което да наблюдава и да подкрепя непълнолетния. Службата за възпитателна подкрепа дава мнение дали това може да бъде родител или учител. А в случаите, в които се установи, че детето трябва да бъде изведено от обичайната си среда  - то се настанява в приемно семейство или роднина. Тук трябва да се има предвид, че в България има доста обучени приемни семейства с опит, а децата от домове намаляват, така че може да се ползва техния капацитет и опит в отглеждането на трудни деца. Съдът определя режима на лични отношения с родителите, а местната служба за възпитателна подкрепа наблюдава изпълнението на мярката и оказва съдействие на семейството, при което живее детето;
      Насочване към програми и услуги в общността -  социални, здравни и образователни, например да отиде в старчески дом и да почете на възрастните хора книжка. Съдът определя срока, мястото и организацията, към която се насочва непълнолетния;
      Настаняване в център за възпитателен надзор – Това е най-тежката и крайна мярка. Това ще са изцяло нови институции, които нямат общо с  ВУИ и СПИ, които се закриват. Мярката ще се прилага за проблемни деца, които бягат редовно от дома си или пък биват принуждавани от родителите си да крадат, проституират и т.н. Ако за тях не е подходящо настаняване в приемно семейство, ще постъпват в център за възпитателен надзор  за срок от 6 месеца до 1 година, като на всеки 3 месеца или при  промяна на обстоятелствата, службата  за възпитателна подкрепа ще  изпраща доклад на съда за изпълнение на мярката. От своя страна съдът, постановил мярката, може да я промени или прекрати.
      Идеята е да се изградят 10-тина такива центрове на територията на страната.  В тях ще бъдат отглеждани, възпитавани и подпомагани малки групи деца, които ще посещават местното училище, наред с останалите деца от квартала. Възпитатели и психолози в центъра ще работят индивидуално с всяко от децата.
      6. Семеен съвет
      Съдът може да поиска свикване на Семеен съвет, който да му предложи за одобрение най-подходящата възпитателна мярка за непълнолетния нарушител. Службата за възпитателна подкрепа организира семейния съвет, като в него могат да участват непълнолетният, неговите родители или попечител, лицето, което полага грижи за непълнолетния, роднини, с които са изградени близки отношения, както и представител на Дирекция „Социално подпомагане“, специализиран полицейски служител, класен ръководител.
      Кой и как налага възпитателните мерки
Решението за отклоняване от наказателно производство се взема от прокурора преди образуване или след образуване на досъдебното производство. Със съгласието на непълнолетния той праща искане до районния съд по адреса на непълнолетния за налагане на възпитателна мярка. Съдът е  длъжен да образува делото и да го насрочи в 14-дневен срок.  При вече образувано наказателно дело, съдът може да прецени непълнолетния да не бъде съден и да му наложи възпитателни мерки.
     Наложената възпитателна мярка може да се обжалва, като решението на окръжния съд е окончателно.
      Съдът насочва делото към медиация при съгласие на пострадалия и непълнолетния.
      За  постигане на споразумение между пострадалия и извършителя, с цел да се отстранят вредните последици от деянието чрез извинение, работа, обезщетения за вреди или по друг начин.
      Медиаторът се определя по общо съгласие на непълнолетния и пострадалия, а когато те не са в състояние да постигнат съгласие, медиаторът се назначава от съда. Данните, получени при процедура по медиация, се считат за поверителни и не се използват при други производства срещу непълнолетния. Разноските по медиацията са за сметка на бюджета на съдебната власт.
      Справка за малолетните правонарушители
      Към момента в Поправителния дом в Бойчиновци пребивават 20 младежи под 18-годишна възраст, като 14 от тях имат присъди лишаване от свобода, а шест са с мярка „задържане под стража“. През 2015 г. за престъпления са регистрирани 5362 деца. 1322 от тях са на възраст от 8 до 13 години, които не носят наказателна отговорност. 4040 деца са на възраст от 14 до 17 г., като 2374 от тях са за кражби и грабежи, 308 за унищожаване и повреждане на имущество, 402 за престъпления, свързани с наркотици, 9 за изнасилване или опит за изнасилване, 4 за убийство, 2 за опит за убийство. В заведенията за настаняване от затворен тип – възпитателни училища интернати и социално-педагогически интернати към МОН, са настанени 205 деца. Броят им е намалял пет пъти спрямо 2010 г. Половината от тях са настанени за кражби и грабежи.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ