Последни новини
Министър Павлова поиска образуване на две дисциплинарни производства срещу ЧСИ Иван Чолаков в рамките на една седмица
27.02.2017
      Министърът на правосъдието Мария Павлова подписа днес искане за образуване на дисциплинарно производство срещу частния съдебен изпълнител (ЧСИ) Иван Чолаков с район на действие Софийски градски съд, за допуснати от него нарушения по изпълнително дело.
      Отправеното искане до председателя на дисциплинарната комисия на Камарата на ЧСИ е във връзка с резултат от извършена проверка на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт (ЗСВ) срещу ЧСИ Чолаков, по повод жалба на търговско дружество, по изпълнително дело.
      От Инспектората бе установено, че ЧСИ Чолаков е поискал незабавен превод от банката на длъжника за сума, която не е била обезпечена, вместo да изпрати запорно съобщениe, което би задължило банката да отговори дали има предходни запори върху сметката на длъжника.
      Съгласно тълкувателно решение №2 от 2013 на ВКС при наличие на запори на предходни кредитори, частният съдебен изпълнител има задължение да ги уведоми за изпълнителното дело и да ги включи при разпределяне на постъпилата сума от сметката на длъжника.
На 22 февруари т.г. министър Мария Павлова поиска образуване на друго дисциплинарно производство срещу ЧСИ Чолаков във връзка с 5 констатирани нарушения по повод извършена проверка от Инспектората  по жалба на физическо лице.
Изпълнително дело е образувано на 27 юли 2016 г., въз основа на изпълнителен лист, издаден от Софийския районен съд, на основание заповед за изпълнение по чл.417 от ГПК, по силата на който, жалбоподателката е осъдена да заплати сумата от  2 400 000 лв. и 120 530 лв. разноски по делото.
      Инспекторатът е установил, че по изпълнителното дело в кантората на ЧСИ Чолаков е постъпило писмо на 20 октомври 2016 г. от Софийския районен съд, че по посоченото в изпълнителния лист дело длъжник е друго лице за сумата от  9 800 лв., представляваща задължение по запис на заповед.
      Въпреки постъпилото писмо, в нарушение на чл.3 от  ГПК и чл. 2 и чл.3 от Етичния кодекс на частните съдебни изпълнители, Чолаков не е предприел действия по уведомяване на съответните компетентни институции с оглед извършването на проверка по отношение на представените от взискателя изпълнителен лист и заповед за изпълнение, се сочи в искането на министър Павлова за образуване на дисциплинарно производство.
      И още нарушения от разпоредбите на Гражданско-процесуалния кодекс:
      ЧСИ Чолаков е връчил на 2 август 2016 г. покана за доброволно изпълнение на лице, посочено като съсед на длъжника, при условие, че ГПК изключва съседите от кръга лица, на които тя може да бъде връчена в случаите, в които не може да бъде връчено лично на длъжника; не е връчил на длъжника заповедта за изпълнение с отбелязването за издаден изпълнителен лист; не е изпратил незабавно до съда копие от съобщението, с което е връчена заповедта за изпълнение; прекратил е изпълнителното производство, без да е посочил конкретното основание предвидено в разпоредбата от една страна, и от друга  без да е налице по изпълнителното дело основание за прекратяване, предвидено в същата разпоредба.
      Освен посочените две искания за образуване на дисциплинарни производства, заради различни нарушения по други изпълнителни дела, Министерството на правосъдието е поискало образуване на две дисциплинарни производства срещу ЧСИ Иван Чолаков през 2016 г. и 2015 г. от дисциплинарната комисия на Камарата на ЧСИ.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ