Последни новини
Министър Павлова иска образуване на дисциплинарно производство срещу ЧСИ Петьо Петков за констатирани многобройни нарушения по изпълнително дело срещу „Напоителни системи“ ЕАД
06.03.2017
      Министърът на правосъдието Мария Павлова поиска образуване на дисциплинарно производство срещу частния съдебен изпълнител (ЧСИ) Петьо Петков, рег. №905, с район на действие Окръжен съд – Плевен за допуснати от него многобройни нарушения във връзка с изпълнително дело срещу длъжника „Напоителни системи“ ЕАД.
      В отправеното искане до председателя на Дисциплинарната комисия на Камарата на ЧСИ, министър Павлова предлага и временно отстраняването от длъжност на Петьо Петков, заради констатираните от Инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт (ЗСВ) нарушения и тяхната тежест.
      Повод за проверката, извършена от Инспектората, е подадена жалба от „Напоителни системи“ ЕАД, срещу действията на ЧСИ Петков по образувано от него изпълнително дело срещу дружеството и насочване на принудителното изпълнение срещу имоти, вещи и съоръжения на дружеството в Плевенска област, включително две малки водноелектрически централи, изправител – басейн на помпена станция, язовир, язовирна стена с водна кула, чийто едноличен собственик на капитала е държавата.
Някои от по-важните нарушения, констатирани от Инспектората по представените от ЧСИ копия от документи, могат да бъдат обобщени до следните:
      В нарушение на разпоредбите в ГПК ЧСИ Петьо Петков не е изпратил на длъжника покана за доброволно изпълнение, в което да посочи актуалния размер на дълга по изпълнителния лист заедно с публичните задължения и дължими такси и разноски.
За голяма част от недвижимите имоти, срещу които е насочено принудителното изпълнение и са били наложени възбрани не е извършена проверка на собствеността им.
      Не е спазена процедурата по извършените публични продани: ЧСИ е обявил публичната продан на недвижими имоти при липса на документ за данъчната им оценка; липсва експертиза на вещо лице, от която да е видна цената им; липсват по изпълнителното дело оригиналните пощенски пликове, в които са се намирали наддавателните предложения; по някои от публичните продани не е поканил явилите се наддавачи да предложат устно цена по-голяма с най-малко един задатък; не са приложени документи, от които да е видно, че купувачите са платили дължимите суми в 7-дневен срок; в голяма част по изпратените от ЧСИ съобщения до длъжника за насрочени публични продани и за други изпълнителни действия, в обратните разписки липсват задължителните реквизити – трите имена и длъжността на получилото я лице.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ