Последни новини
Официално изявление на Министерство на правосъдието във връзка със законопроекта за допълнение на Закона за българското гражданство
07.04.2017
Заместник-министър Деница Александрова-Митрова:

   Излизам пред вас в качеството си на ресорен заместник – министър, пряко отговарящ за дейността на дирекция “Съвет по законодателство”.
   Във връзка със законопроект за допълнение на Закона за българското гражданство и внесените с него промени в Изборния кодекс в частта "Заключителни разпоредби", от името на Министерството на правосъдието заявяваме, че Проектът на Закона е подготвен от експерти към министерството и обсъждан в Правния съвет към Президента. 
   Законопроект за допълнение на Закона за българското гражданство бе качен за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на правосъдието от директора на Дирекция “Съвет по законодателство”,  в нарушение на действаща Заповед от 17 март 2017 г. Текстовете бяха качени и без да бъдат изпълнени разпорежданията на ресорния заместник-министър за редакция на спорни текстове, в така представения проект, така че те да бъдат приведени в съответствие с нормите на чл. 350 и чл. 396 от действащия Изборен кодекс, регламентиращи избирателните права на българските граждани, както в Република България, така и на територията на всички държави-членки на Европейския съюз. 
   Финалният вариант, който бе качен за обществено обсъждане, не бе съгласуван с министъра на правосъдието. 
Аргументите за редакцията на тази норма фигурира и в мотивите към проектозакона. 
   Ден след това, в нарушение на всички вътрешни правила и без знанието на министъра, служителят прави още едно нарушение, опитвайки се да стартира съгласувателна процедура на Законопроекта в нередактирания му вид, преди да е изтекъл срокът за обществено обсъждане – видно от  кореспонденция между дирекциите. 
   Категорични сме и потвърждаваме първоначално изнесената информация, че с действията си служителят уронва престижа на Министерство на правосъдието. 
   Уточняваме, че същият, след проведена конкурсна процедура, е назначен през 2016 г. на длъжността директор на Дирекция "Съвет по законодателство" като във връзка с чл. 12 от ЗДСл е в изпитателен срок на договора една година, който към момента на освобождаването му не е изтекъл. 
   Заявяваме, че в нито един момент от обсъждането на законопроекта не е коментирано отпадането на правото на глас на българите, живеещи на територията на страните от Европейския съюз.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ