Последни новини
Съветът по съдебна реформа реши министър Цачева да представи в НС становищата му по промените в съдебния закон
20.10.2017
   Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система не възразява срещу предложенията на народните представители за промяна на процедурата по командироването на съдии, прокурори и следователи, но постигна консенсус, че това трябва да става само след вземане на становище от съответното общо събрание, отделение или колегия на приемащия орган на съдебната власт.
   Решението на Съвета бе взето на извънредно заседание днес, свикано от министъра на правосъдието Цецка Цачева.
   Във връзка с предложенията за допълнително материално стимулиране на магистратите, предвидени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, внесен от група народни представители на 5 октомври  2017 г., членовете на Съвета считат, че действащият текст от Закона за съдебната власт (чл. 233, ал. 6), който предвижда възможности за допълнително материално стимулиране на магистрати и съдебна администрация, е напълно достатъчен и не се налагат промени, с които да се дават повече права на специализираните структури в съдебната система.
   По отношение на направеното искане на 16 октомври т.г. до парламента от министър Цачева за редакция на чл. 230 от ЗСВ, отнасящ се до промяна на механизма за отстраняване от длъжност на магистрати при повдигане на обвинение срещу тях, членовете на Съвета предлагат да се предвиди възможност за съдебен контрол върху решението на съответната колегия на Висшия съдебен съвет. Изрично да се посочи, че в случай на обжалване жалбата няма да спира изпълнението на решението, решиха още членовете на Съвета.
   Те единодушно гласуваха мандат на министъра на правосъдието Цецка Цачева да представи и трите становища по важните текстове в планарната зала на Народното събрание при второто гласуване на законопроекта за ЗСВ.
   По втората точка от дневния ред на извънредното заседание относно създаване на работна група за изменение и допълнение на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „право“ професионална квалификация „юрист“, бе взето решение да се създаде експертна работна група към Съвета. Тя ще трябва да извърши мониторинг и анализ на наредбата с оглед необходимостта от промени в нея. За ръководител на експертната работна група бе определен директорът на Националния институт по правосъдие Миглена Тачева.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ