Последни новини
Чрез жребий ще се определят пет НПО-та за участие в Съвета по съдебна реформа
26.10.2017
   Утре, 27.10.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Министерството на правосъдието, чрез жребий и в присъствието на представители на неправителствените организации и на медиите, ще бъдат определени пет НПО-та, които ще участват в дейността на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, считано от 01.01.2018 г.
   До жребия се стигна, след като в началото на август т.г. Секретариатът на Съвета за съдебна реформа публикува на интернет страницата на МП покана за участие към неправителствени организации - юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на дейност в обществена полза, които са работили най-малко 5 години в областта на съдебната реформа и са реализирали през последните 5 години конкретни инициативи в тази сфера. В посочения срок 30 септември 2017 г. за петте места кандидатстваха 7 неправителствени организации.
   Днес, 26.10.2017 г., комисия в състав: председател - Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието и членове Жасмин Попова, съветник в политическия кабинет на министъра и Мариана Маринкова, държавен експерт в дирекция „Стратегическо развитие и програми“ разгледа подадените формуляри и реши, че всички седем кандидата отговарят на обявените критерии за членство.
   Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система е създаден с Постановление №3/13.01.2016 г. на Министерския съвет и се председателства от министъра на правосъдието. Като членове участват представители на съдебната и изпълнителната власт, на други институции, представители на професионалните организации на съдиите, прокурорите, следователите, както и на неправителствени организации и на академичната общност.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ