Последни новини
Позиция на Министерството на правосъдието по доклад на Европейската комисия за напредъка на България по показателите от Механизма за сътрудничество и оценка 15 ноември 2017 г.
15.11.2017

   • Докладът е положителен, обективен и ясно очертаващ положителните тенденции и постигнатите резултати. Прави впечатление цялостният положителен тон на доклада, в който са направени ясни и недвусмислени позитивни констатации.
   • Докладът отчита положителното развитие в изпълнението на препоръките през деветте месеца след публикуването на доклада през м. януари 2017 г. и призовава България със същата решимост да продължи пълното им изпълнение.
   • По отношение на ролята на настоящото правителство, докладът посочва, че то е успяло да навакса забавянето от предсрочните парламентарни избори и да възобнови работата във всички ключови области, които са предмет на наблюдение в рамките на МСО.
   • Докладът дава множество положителни оценки както за работата на настоящото правителство, така и по отношение на цялостната ситуация в страната, като това в особена степен се отнася за изградената институционална структура и за резултатите от дейността на специализираните органи за борба с организираната престъпност. Това включва както създадените по времето на действие на МСО специализирани органи съд и прокуратура, за чиято работа докладът за първи път дава цялостна положителна оценка, така и за специализираната полицейска служба ГДПОБ. В областта на противодействието на корупцията докладът отново посочва добрият пример на МВР, което прилага широк набор от фокусирани антикорупционни мерки.
   • Високо са оценени усилията в борбата с организираната  престъпност, като се отчита намалението на заплахата от организирана престъпност до степен, сходна с тази в други държави членки на Европейския съюз. Комисията оценява резултатите в борбата с организираната престъпност като устойчиви.
   • Постигнат е значителен напредък по показател І „Независимост на съдебната власт“, като се посочва, че изборите за членове на ВСС и за председател на ВАС са проведени прозрачно и публично.
   • Важен напредък е постигнат според Комисията и в изпълнението на препоръките за приемане на изменения в Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс за подобряване на нормативната уредба на наказателното преследване на корупцията по високите етажи на властта и тежката организирана престъпност.
   • Дадена е висока оценка на усилията на Министерството на правосъдието за изработване на цялостна правна рамка за противодействие на корупцията по високите етажи на властта. Изрично е отбелязан проведения широк кръг консултации с ангажираните институции и с неправителствените организации.
   • Оценена е решимостта на правителството да се публикуват от Министерство на правосъдието регулярни доклади за изпълнението на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, което е послужило като основа за публичен дебат, диалог с ВСС, съдебната власт и неправителствения сектор. Препоръчва се този подход да продължи.
   • Независимо от дадените положителни оценки, които само могат да ни мотивират да продължим да работим за пълното изпълнение на всички препоръки на Европейската комисия, това, което може би е най-важно за този доклад, е че той потвърждава ясната перспектива за приключване на Механизма за сътрудничество и оценка въз основа на различни аргументи:
 При запазване на досегашната политическа воля и последователни усилия в процеса на реформа
 При изпълнение на вече формулираните в предходния доклад препоръки
 Изрично се посочва, че не се налага формулиране на нови препоръки с оглед на изпълнението на показателите.
  • Правителството подкрепя, изразената перспектива  за преминаване към хоризонтален механизъм за върховенство на закона – общ за Европейския съюз.

Следващият доклад, който ще направи преглед на изпълнението на препоръките, ще бъде публикуван в края на 2018 г.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ