Последни новини
Неправителствените организации одобриха поетапното стартиране на вписването им и предоставяне на услуги от Агенцията по вписванията
13.12.2017
   Представителите на неправителствените организации от Обществения съвет към парламентарната Комисия по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите изцяло одобриха поетапното стартиране на регистрацията им в Агенцията по вписванията, което ще започне на 1 януари 2018 година.
   Днес заместник-министър Десислава Ахладова ги запозна с плана, изготвен от Министерство на правосъдието.
   Във връзка с преминаването на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) от Министерство на правосъдието към Агенцията по вписванията е предвиден поетапен график. Така заявления за вписване на обстоятелства и обявяване на актове в ЦРЮЛНЦ при министерство на правосъдието и придружаващите ги документи, отговарящи на нормативните изисквания за вписване и постъпили в деловодството на МП на улица „Славянска“№ 1 до 31.12.2017 г. включително, ще бъдат обработени и вписани в ЦРЮЛНЦ до 31.12.2017 г.
   Постъпилите в деловодството на МП преписки и документи след тази дата, включително и с куриер и пощенско клеймо след 31.12.2017 г. ще бъдат връщани на заявителите поради липса на правно основание, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, който влиза в сила от 1 януари 2018 г. Така преписките и документите ще се връщат с писменно уведомление за необходимостта от пререгистрация в Агенцията по вписванията.
  Зам.-министър Ахладова запозна представителите на неправителствените организации и с плана за поетапното стартиране на вписванията в Агенцията по вписванията. Така на 01.01.2018 г. ще стартира вписването на обстоятелствата и обявяване на актове на сдружения, фондации и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. На 15.01.2018 г. ще стартира издаването на удостоверения и преписи от документи от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за сдружения, фондации и клонове на чуждестранни юридически лица с нестопанска цел. На 28.02.2018 г. ще стартира вписването на обстоятелства, обявяване на актове и издаване на удостоверения за народните читалища.
  По време на срещата председателя на Обществения съвет към парламентарната Комисия по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите Ива Таралежкова изрази от името на колегите си пълна подкрепата за стартирането на поетапното вписване и извършване на услуги на юридически лица с нестопанска цел в Агенцията по вписванията.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ