Последни новини
Съветът по съдебна реформа оцени напредъка по Законопроекта за детското правосъдие
14.03.2018
   На заседанието си днес членовете на Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система дадоха висока оценка на изготвения от Министерството на правосъдието анализ на постъпилите предложения и бележки по текстовете от консултационния документ на проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица, постъпили в хода на общественото му обсъждане. 
  Участниците приеха за сведение изготвената предварителна оценка на въздействието на проектозакона, произхождаща от решение на Съвета от края на м.г.
  Бяха очертани основните въпроси, по които работната група следва да даде отговор, като се държи сметка за анализа на предварителната оценка, а именно по въпроса дали малолетните лица да бъдат включени в обхвата на законопроекта – в около 65 процента (около 55 броя) от получените становища се застъпва позиция за включване на малолетните лица в обхвата на законопроекта. Останалите 35 процента (около 29 броя) са против включването им, като настояват по отношение на тях да се прилагат мерките по Закона за закрила на детето. По отношение на въпроса към кой орган да бъде новата структура - Националната служба за възпитателна подкрепа – в около 60 процента (около 51 броя) от получените становища е застъпено мнение, че новата структура следва да остане към Министерски съвет, а 40 процента (около 34 броя) смятат, че трябва да е към министъра на правосъдието.
   По въпроса кои органи да налагат възпитателни мерки в 50 процента (около 40 броя) от получените становища се поддържа тезата мерките да бъдат налагани от специализиран състав на районен съд, а в останалите 50 процента (около 40 броя) това становище не се подкрепя с аргумента, че е в противоречие с чл. 40, ал. 3, „б“ от Конвенцията на ООН за защита на детето.
  Като отчита необходимостта от нова законодателна уредба МП като съорганизатор с г-н Емил Радев, член на Европейския парламент организира на 20 април т.г. международна конференция. На нея ще бъдат поканени водещи специалисти в областта на детското правосъдие, за да се чуе как се прилага то в отделните държави в общността. Председателстващият съвета министър Цецка Цачева изрази увереност, че до тогава ще се постигне повече категоричност по темата.
   По втора точка от дневния ред беше прието резюме на изпълнението на препоръките на Европейската комисия от доклада за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от м. януари 2017 г. в едно с направените  бележки в хода на дискусията.
   Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система прие и отчет за работата си през изминалата 2017г. Бяха отправени предложения от членовете на съвета за по-добро взаимодействие със законодателната власт при законодателни инициативи за изменения в закони, свързани с изпълнение на Стратегията.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ