Последни новини
Търговският регистър ще бъде свързан с регистрите на държавите-членки на ЕС
15.03.2018

   Търговският регистър ще бъде свързан с регистрите на държавите-членки на ЕС. Това ще стане факт след финализирането на проекта „Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на  юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози”. Той беше представен днес пред медиите от зам.-министър Десислава Ахладова и изпълнителния директор на Агенция по вписванията Зорница Даскалова. „За мен е голяма чест да присъствам на представянето на проекта, който е поредната крачка към облекчаването на административната тежест за бизнеса и за гражданите, който е един от основните приоритети на правителството. Основната цел на проекта е гражданите да са максимално улеснени и да не губят своето време и средства“.
    Агенция по вписванията е бенефициент по проекта, който се осъществява по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приоритетни проекти в изпълнение на пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Свързаността на Търговския регистър с регистрите на държавите-членки ще бъде осъществена посредством платформа, с която ще се гарантира трансграничния обмен на данни между тях. Ще бъде улеснен достъпа на гражданите и бизнеса относно дружествата. Информацията, която ще бъде предавана, се отнася до започването или прекратяването на производства по ликвидация, несъстоятелност и заличаване на дружества от регистрите.

     Една от целите на проекта е надграждане на Търговския регистър за регистрация на юридическите лица с нестопанска цел. Ще бъдат реализирани 18 нови електронни услуги на Агенцията, свързани с регистрацията/промяна на обстоятелствата/обявяване на актове на юридическите лица с нестопанска цел.

    С изграждането на електронен Централен регистър за особените залози (ЦРОЗ) и преминаването му към Агенция по вписванията ще бъдат предоставени на потребителите нови електронни услуги, данните в регистъра ще бъдат публично достъпни, като съществуващите до момента ще бъдат мигрирани към новоизградения ЦРОЗ.

    В рамките на проекта е предвидено да бъдат реализирани и интеграции към Имотния регистър, както и значителен брой други системи за изпълнение на основните принципи на Закона за електронното управление.
Успешното изпълнение на проекта ще подобри административното обслужване на гражданите и бизнеса с увеличаване броя на услугите, предоставяни по електронен път.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ