Последни новини
Министър Цачева одобри процедура по провеждане на конкурс за нотариуси
11.04.2018
      Министърът на правосъдието Цецка Цачева одобри днес процедура по провеждане на конкурс за нотариуси в страната.
      Министерството на правосъдието публикува на сайта си проект на заповед (рубрика „Кариери“) за конкурс за заемане на общо 92 вакантни места за нотариуси в различни съдебни райони в страната.
      До стартиране на процедурата се пристъпи след изготвен анализ от Министерството на правосъдието за останалите незаети места за нотариуси, след проведения конкурс през 2014 г., както и анализ във връзка с вакантните места по съдебни райони, поради преместване на нотариуси при условията на чл. 34б от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, и поради загубване на правоспособност.
      Запълването на незаетите места за нотариуси цели равномерното им разполагане на територията на страната, създаване на подходящи условия за предоставяне на нотариални услуги на гражданите и юридическите лица и предотвратяване на нелоялната конкуренция при осъществяване на нотариалната дейност.
      На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс в едномесечен срок от публикуването на проекта на заповед, всички заинтересовани лица и организации могат да представят писмени предложения и възражения по изготвения проект на заповед за насрочване на конкурса.
     Писмените предложения и възражения следва да се депозират в посочения срок в деловодството на министерството в сградата на ул. „Славянска“ № 1 или да се изпратят по пощата на адрес: гр. София, ул. „Славянска“ № 1.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ