Последни новини
Агенция по вписванията предприема спешни мерки за преодоляване на забавата при обработката на заявления
18.04.2018
Ръководството на Агенция по вписванията предприема спешни мерки за преодоляване на забавата при обработката на заявленията, подадени в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел. За целта част от екипа на институцията ще работи в съботни дни, за да въвежда подадените вече заявления. Полагането на извънреден труд е съобразено с нормативните разпоредби.
В периода 1 януари – 31 март 2018 г. в Агенция по вписванията са подадени над 200 000 заявления от дружества, които не са упражнявали дейност през изминалата година. Вследствие на това се стигна до генериране на забава в регистъра и невъзможност да се обработят подадените заявления в законовите срокове.
Забавянето в обработката на приетите заявления се случи след промени в Закона за счетоводството, влезли в сила от 1 януари 2018 г., които не бяха съгласувани предварително с Агенция по вписванията. Промените задължиха фирмите, които не са осъществили дейност през предходната година, да декларират това обстоятелство със заявления към агенцията. Заедно с тази промяна следваше да бъде приет и образец на заявление за деклариране на липса на дейност, но такъв не беше приет.
Така, системата на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел автоматично разпределя за разглеждане заявленията по реда на постъпването им, независимо дали е подадено заявление за: първоначална регистрация, за пререгистрация на ЮЛНЦ, за промяна в обстоятелствата или заявление за липса на дейност през предходната година.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ