Последни новини
Ефективно изпълнение на присъди в частта им относно конфискация на престъпно имущество и превенция срещу кражбата на автомобили,предлага Министерството на правосъдието с промени в НК
02.05.2018
Министерството на правосъдието предлага пакет от законодателни промени, свързани с ефективното изпълнение на присъди относно конфискация на имущество, придобито от престъпна дейност, както и с противодействие на противозаконно отнемане на моторни превозни средства (МПС). По-подробно се уреждат и правата на участниците в производствата по изпълнение на европейска заповед за арест и на издирваните по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест.
Проектът за промени в Наказателния кодекс, публикуван днес за обществено обсъждане на сайта на ведомството, предвижда пряката или косвена облага придобита от престъпление да се отнемат в полза на държавата, ако не подлежат на връщане или възстановяване. А в случаите когато тя липсва или е отчуждена, да се присъжда нейната равностойност.
Въвеждането на мярката е в изпълнение на  изискванията на Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в ЕС. Тя цели създаване на реална възможност не само за признаване, но и за ефективно изпълнение на наказателните присъди в частта им относно конфискация на имущество, придобито от престъпна дейност.
Осъденият за умишлено престъпление ще дължи не само вещите, които са били предназначени или са послужили за извършването на деянието, но и тяхната равностойност, когато те липсват.
Проектозаконът предлага за първи път дефиниция на „пряка“ и „косвена“ облага с цел изясняване на понятието за облаги от престъпна дейност. Така с изричен текст в полза на държавата ще се конфискуват не просто придобитото от престъпление, а пряката и косвена облага от него или тяхната равностойност, когато облагата липсва или е отчуждена.
За реалната събираемост на равностойността на вещи или парични средства, отнети в полза на държавата се предлага 5-годишният давностен срок да започва да тече от деня, в който е изтекъл срокът за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода. А абсолютният 10-годишен давностен срок за погасяване на задължението започва да тече от деня, в който е изтекъл срокът за изтърпяване на наложеното наказание лишаване от свобода
С промяна в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража се въвежда задължение за Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ да уведомява териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на лишения от свобода за датата, от която същият ще бъде освободен от местата за лишаване от свобода, когато наред с наказанието лишаване от свобода е постановено и отнемане в полза на държавата.
В изпълнение на изискването в Директива 2014/42/ЕС за вземане на мерки, гарантиращи адекватно управление на обезпечено имущество с цел евентуална последваща конфискация, се предлагат промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Те предвиждат обезпеченото имущество по реда на чл. 72 от (НПК) да се управлява от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Прецизира се и уредбата относно превенцията срещу противозаконно отнемане на МПС. В чл. 195, ал. 1 на НК се създава т.12 за квалифициран състав на кражба, когато деецът с обективните си действия е демонстрирал намерение противозаконно да присвои МПС и да се разпорежда с него като със своя вещ. Предлага се още приготовлението към кражба на МПС да се наказва, като самостоятелно престъпление.
Отпада предвидената възможност за налагане на алтернативното наказание глоба в случаите на противозаконно проникване в чужда МПС. Това е мотивирано с високата степен на обществена опасност на тези престъпления, което се обуславя както от значителната стойност на отнетата движима вещ, така и от факта, че много често отнетото МПС се използва при извършването на други престъпления.
В проектозаконът се уреждат по-подробно права на участниците в наказателните производства във връзка с транспонирането на Директива 2013/48/ЕС за установява минимални правила относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по изпълнение на европейска заповед за арест.
Изрично  се посочва правото на обвиняемия  свободно да осъществява връзка със защитника си, да се среща насаме с него, да получава съвети и друга правна помощ, включително преди започване и по време на провеждане на разпита и на всяко друго процесуално действие с негово участие. Към настоящия момент е предвидено право на защитника да се среща насаме с обвиняемия, но същото не е изрично предвидено като право на обвиняемия.
  При задържане под стража на обвиняемия, както и по отношение на задържането на основание чл. 64, ал. 2 от НПК, се предвижда по искане на обвиняемия, незабавно да се уведомява поне едно посочено от него лице. В действащата разпоредба е посочен изчерпателно кръгът от лица, които се уведомяват незабавно при задържането на лицето под стража - семейството на обвиняемия, работодателят или Министерство на външните работи. „Посоченото изчерпателно изброяване може да доведе до необосновано ограничаване на правото на обвиняемия свободно да уведоми лице, което може да бъде различно от изброените, например в случаите на фактическо съжителство“, се сочи в мотивите на законопроекта.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ