Последни новини
Министрите на правосъдието на ЕС изпращат сигнал за единство на Съвет Правосъдие и вътрешни работи в понеделник
04.06.2018
  Под председателството на министъра на правосъдието на България г-жа Цецка Цачева министрите на правосъдието на ЕС постигнаха в понеделник споразумение за някои от правилата, които ще улеснят предприемачите да започнат отново работа, след като вече са изпаднали в несъстоятелност. Заедно с колегите си министри, отговарящи за вътрешните работи, те обсъдиха правилата на ЕС относно електронните доказателства и постигнаха съгласие относно подхода на ЕС към последните международни събития в областта, като по този начин изпратиха силен сигнал за единство на равнище ЕС.
   Българското председателство постигна частичен общ подход по Директивата относно неплатежоспособността, преструктурирането и втори шанс в съответствие с първоначалния си ангажимент да се придвижат напред преговорите по този правен акт. Днешното споразумение обхваща аспекти, свързани с освобождаването от отговорност, мерки за повишаване на ефективността на процедурите и събиране на данни за тези процедури. Българското председателство ще продължи да работи до края на юни по останалите открити въпроси и ще предаде досието на своя наследник, за да финализира позицията на Съвета и да проведе преговори с Европейския парламент.
  Коментирайки днешния успех, г-жа Цецка Цачева каза:
"Няма да ви изненада, ако споделя, че добре функциониращите системи за несъстоятелност и преструктуриране са от ключово значение за подпомагане на икономическия растеж и създаването на работни места. Този правен акт, по който днес постигнахме частичен общ подход, като по този начин улесняваме встъпващото австрийско председателство да го завърши скоро, ще увеличи възможностите за предприятия, които са във финансово затруднение, да се преструктурират рано, за да се предотврати банкрут и да се избегне съкращаването на персонала. Това ще гарантира, че предприемачите ще получат втори шанс за бизнес след фалит. Същевременно това ще доведе и до по-ефективни производства по несъстоятелност в целия ЕС."
  Съветът проведе два политически дебата. По отношение на преработването на Регламента "Брюксел ІІа" министрите изразиха своята благодарност за огромната работа, извършена по време на българското председателство, при разработването на текста на всички глави от Регламента.
  „Решихме да поставим най-добрия интерес на децата при упражняване на родителски права в трансгранични случаи и в случаи на международно отвличане на деца начело на дневния ред на ЕС по време на нашето председателство. Работихме неуморно с държавите-членки и Комисията и успяхме да постигнем очевиден напредък в преговорите по Регламента Брюксел ІІа, като по този начин правим възможно приемането му до края на тази година, което би било огромен успех за нашето трио председателства в полза на всички наши граждани,“ подчерта министър Цачева.
  Напредъкът, постигнат по време на българското председателство, позволи на министрите да се ангажират да финализират този сложен инструмент до края на 2018 г. Министрите също дадоха насоки за бъдещата работа по три изключително важни теми – прилагането на временни, включително и защитни мерки; настаняването на дете в друга държава-членка и премахването на екзекватурата. Беше постигнато споразумение относно целта за предоставяне на повече правна сигурност и опростени правила за засегнатите страни и компетентните органи. Министрите постигнаха съгласие за по-нататъшното укрепване на правилата за: гарантиране на най-добрия интерес на детето чрез осигуряване на прилагането на защитни мерки не само от съда, постановил решение относно упражняването на родителските права, както и за вземането на координирани решения между държавите-членки в случаите на настаняване на детето в друга държава-членка, различно от обичайното местопребиваване. По отношение на премахване на  екзекватурата, имаше достатъчно подкрепа за продължаване на работата на техническо равнище, за да се постигне компромис, основаващ се на комбинацията от изпълняемост на основните и привилегированите решения.
  Вторият политически дебат се проведе по измененото предложение за Директива относно продажбата на стоки в рамките на стратегията за цифровия единен пазар. Бяха осигурени необходимите политически насоки, за да се проправи пътят за по-нататъшен напредък в преговорите. Министрите се съгласиха, че трябва да се търси съгласуваност на правилата, регулиращи правата на потребителите по отношение на вграденото съдържание в случаите на онлайн и офлайн продажби на стоки.
  На съвместната сесия министрите на правосъдието и на вътрешните работи на ЕС обсъдиха предложението за Регламент относно електронните доказателства и потвърдиха важността да се осигурят ефективни и бързи механизми за събиране и използване на електронни доказателства. Те постигнаха съгласие относно необходимостта от по-нататъшно проучване на възможностите за разширяване на обхвата на инструмента с пряк достъп до съхранявания в електронната система доказателствен материал и за прихващане на електронни съобщения в реално време. По отношение на неотдавнашните международни събития, и по-специално приемането на американския закон CLOUD, Съветът продължи подкрепата си за общ подход на равнище ЕС по отношение сключването на споразумения с американската страна. Това беше силно послание за единство. Сега се очаква Комисията да предприеме по-нататъшни стъпки за защита на интереса на ЕС в тази област по най-добрия възможен начин.
  Г-жа Цачева каза:
  „Много е важно да имаме единна европейска позиция и днес отново потвърдихме становището, че Европейският съюз се нуждае от общо споразумение със САЩ за прилагането на американския Закон CLOUD. Възложихме на Комисията да подготви възможно най-скоро проекта на мандат за преговори. Събитията се развиват бързо и трябва да сме готови да реагираме бързо и адекватно, като защитаваме нашето единство.“
  Министрите бяха информирани за напредъка по новата Стратегия и план за действие за електронното правосъдие от 2019-2023 г.
„Основните елементи на проекта на стратегия вече са оформени, което ще допринесе за развитието на модернизацията на правосъдието на национално и европейско ниво",
каза министър Цачева.
  "Тази тема е приоритет за триото председателства - Естония, България и Австрия. Българското председателство работи интензивно и разшири рамката и принципите на проекта на стратегия и план за действие, които ще включват: осигуряване на устойчивост на проектите в областта на електронното правосъдие, разработване на принципа на оперативна съвместимост между националните електронни системи на държавите-членки и запазване на принципа на доброволно участие в проекти.“
  Отчетен бе и напредъкът по създаването на Европейската прокуратура (ЕРРО) и присъединяването на две нови държави-членки към EPPO благодарение на активната политика на българското председателство и на Европейската комисия за привличане на нови държави-членки към засиленото сътрудничество при подготовката на EPPO да започне да функционира до 2020 г.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ