Последни новини
Министър Цачева представи позициите ни по област „Правосъдие“ на заседание на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи” в Люксембург
11.10.2018
   Министър Цачева участва в Съвета „ПВР“ в Люксембург, на който бяха приети три важни акта на ЕС в областта на правосъдието,  подготвени по време на Българското председателство:
   Съветът прие Директивата за борба с противодействие изпирането на пари по наказателно-правен ред, след като на 12 септември 2018 г. Европейският парламент прие позицията си по предложението. Компромисното споразумение между институциите беше постигнато в преговорите, проведени под председателството на България. Активната и аргументирана позиция на Българското председателство осигури съгласуваност на директивата с вече установените международни стандарти.
   По време на заседанието беше окончателно приет и Регламентът относно обработването на лични данни от институциите и органите на ЕС, чийто разпоредби ще увеличат равнището на защита на данните и ще осигурят свободното им движение в рамките на Съюза. Новите правила са съобразени и с Общия регламент за защита на данните (GDPR), който се прилага от 25 май 2018 г. Съгласието между Съвета и Европейския парламент по текста на този акт също беше постигнато по време на Българското председателство.
   Министрите на правосъдието постигнаха общ подход по проекта на Директива относно несъстоятелността, превантивното преструктуриране и предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране. Под председателството на България беше постигнат частичен общ подход по три основни раздела от проекта и беше подготвен преработен текст, който позволи на Австрийското председателство да продължи интензивно преговорите и да приключи работата още на настоящия съвет. Министър Цачева изрази подкрепата на България за постигнатия балансиран режим, в който са взети предвид интересите на длъжника, кредиторите и другите заинтересовани страни. Отбеляза, че има достатъчна гъвкавост за държавите да изберат своя подход за прилагане на принципите, въведени с този акт.
   По темата за подобряването на трансграничния достъп до електронни доказателства министър Цачева приветства продължаването на интензивната работа, започната от Българското председателство по законодателния пакет.  Посочи, че в дух на компромис и с цел постигане на напредък, можем да приемем и подход, при който европейската заповед за предоставяне на електронни доказателства се изпраща за сведение на органите на изпълняващата държава, където се намира доставчикът на услуги. Предложи да се изработи наръчник с информация относно ограниченията спрямо предоставянето на данни, както и да се предвиди съдействие от Евроюст.
   Българският министър сподели изразената и от другите министри убеденост, че е важно да се работи за засилване на взаимното доверие между правораздавателните органи, което ще доведе и до подобряване на прилагането на принципа за взаимно признаване по наказателноправни въпроси. Подчерта специално съществената роля на Европейската съдебна мрежа по наказателни дела и Евроюст, както и на обучението на магистратите в тази насока.
   По време на работния обяд на тема „Финансиране на правосъдието със средства от ЕС“, министър Цачева представи българския опит във финансирането на съдебната реформа, включително чрез сътрудничество със Службата за подкрепа на структурните реформи към Европейската комисия и чрез проекти по Структурните фондове. Изрази и подкрепата на страната ни за усилията на ЕК да улесни достъпа на държавите членки до програми „Правосъдие“ и „Основни права и ценности“ от новата Многогодишна финансова рамка. 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ