Последни новини
Министър Данаил Кирилов взе участие в заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ в Люксембург
06.06.2019
  Днес министърът на правосъдието Данаил Кирилов взе участие в редовното заседание  на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“, което се проведе в Люксембург. Там той представи позицията на България по темите от дневния ред.
  Данаил Кирилов благодари на Румънското председателство за възможността да се обсъди темата „Цифровизация на съдебното сътрудничество“ в областта на гражданското право. Според него все още има редица отворени въпроси по отношение на вида на системата, която следва да се използва за електронна комуникация между компетентните органи в държавите членки при връчването на документи и събирането на доказателства. Министърът подчерта, че България е в процес на разработване на единна национална информационна система за съдилищата и управление на делата по електронен път и в тази връзка яснотата за техническото решение е важна с оглед осъществяването на съвместимост.
   По темата за пътя напред в областта на взаимното признаване по наказателноправни въпроси министърът на правосъдието изрази увереност, че трябва да се намерят общи решения, които да улеснят в максимална степен работата на съдебните органи. Той беше категоричен относно нуждата от повишаването на информираността на практикуващите юристи за различията в правните системи в държавите членки и въздействието на тези национални различия върху прилагането на инструментите на взаимното признаване. 
   Същевременно посочи, че от особено значение за доверието между държавите членки ще бъдат и резултатите от поредният, 9-ти кръг, взаимни оценки на прилагането на актовете в наказателноправната област. Според министър Кирилов  разпространяването и повишаването на достъпността до аналитичните материали от Евроюст и заключенията от заседанията на Европейската съдебна мрежа по наказателни дела ще са от голяма полза за практиците.
   В рамките на Съвета беше проведен дебат за бъдещето на материалното наказателно право на ЕС и бяха приети заключения относно взаимодействието между Евроюст и мрежите, създадени от Съвета в областта на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси. Съветът одобри препоръки за решения на Съвета за разрешаване на ЕК за започване на преговори с оглед сключване на споразумение със САЩ относно трансграничния достъп до електронни доказателства и по Втория допълнителен протокол към Конвенцията от Будапеща, както и заключения относно запазването на данни за целите на борбата с престъпността.
   По темата за работния обяд „Съдебни обучения за повишаване на взаимното доверие“ министрите се обединиха от около разбирането, че съдебното обучение е ключов инструмент за развитието на областта на правосъдие и вътрешни работи и за гладкото и координирано прилагане на правото на ЕС.
   В рамките на Съвет „Правосъдие“ на 6 юни Министър Кирилов проведе и среща с Комисаря по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеност между половете Вера Юрова. Двамата споделиха отличното сътрудничество и активната роля на България по актуалните досиета и въпроси в област „Правосъдие“. Министър Кирилов потвърди пред Комисар Юрова твърдата ангажираност на правителството за изпълнение в кратък срок на оставащите мерки и препоръки от Механизма за сътрудничество и оценка и запозна комисаря с текущите законодателни предложения, свързани с отговорността на тримата висши ръководители в съдебната система. Комисар Юрова, от своя страна, заяви готовност за оказване на експертна подкрепа при необходимост от страна на Комисията в процеса на изпълнение на препоръките по Механизма.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ