Последни новини
Усъвършенстват се правилата за конкурси и атестации на магистрати
10.09.2019
      Усъвършенстване на регламента за конкурсите и атестациите на съдии, прокурори и следователи и прецизиране на правилата за дисциплинарни производства срещу тях предвиждат промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), публикувани днес за обществено обсъждане на сайта на Министерството на правосъдието.
      Законопроектът, изработен от широк кръг експерти, цели преодоляване на формализма при прилагане на редица норми и оптимизиране на процедури.
     По отношение на атестирането се предлага създаване на помощни атестационни комисии при съдилищата, избирани „ad hoc”, редуциране на правомощията на действащите магистрати в състава на комисиите по атестирането и конкурсите, намаляване на видовете и редуциране на извънредните атестации.
     Внася се яснота относно критериите за определяне на наказания във връзка с дисциплинарните производства. При определяне на вида и размера на наказание за системно неспазване на сроковете в процесуалните закони, съответно действие или бездействие, което неоправдано забавя производството, следва да се вземат предвид и индивидуалната натовареност на привлечения към дисциплинарна отговорност магистрат както и натовареността на органа на съдебната власт, в който е извършено нарушението. Прецизирани са още разпоредбите относно давностните срокове за образуване на дисциплинарно производство, както и сроковете за разглеждане и произнасяне на съответните органи. Предлага се при изтичане на съответните давностни срокове, дисциплинарно производство да не се образува, а образуваното се прекратява.
     Оптимизира се и регламентът за разглеждането на заявления срещу забавено правосъдие, както и дейността по извършването на проверки на имуществените декларации и на проверки за почтеност и конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи
     Измененията касаят още и разпоредбата на чл.230 от ЗСВ и отпадане на задължението за магистрати да декларират членството си в съсловни организации.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ