Последни новини
С приети промени в Закона за правната помощ се разширява кръгът от хора, на които се предоставя безплатна правна помощ
07.03.2013

Народното събрание прие днес на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за правна помощ.

Предлаганите от Министерство на правосъдието промени в Закона за правната помощ целят да се гарантира достъпа до правосъдие на по-широк кръг социално слаби граждани и категории лица от рисковите групи, на които се полага правна помощ.

Мотивите на вносителя са, че правото на адвокатска защита е конституционно право, което държавата трябва да гарантира. В този смисъл е предложеното допълнение на Закона за  правна помощ, в който са включени и лица от рисковите групи - деца, жертви на сексуално насилие и трафик и други лица, на които се полага правна помощ по силата на други закони от националното ни законодателство - Закон за закрила на детето, Закон за убежището и бежанците, Закон за чужденците в РБ, Закон за борба с трафика на хора. Разширен е кръгът на социално слабите, като към тях са причислени лицата, подпомагани с целева помощ за отопление и лица, ползващи социални услуги.  Определяйки изрично категориите лица, за които правната помощ е безплатна, националното ни законодателство се привежда в съответствие и с европейските норми.

Със закона се подобрява и контрола по допускане на правна помощ за по-целесъобразно изразходване на държавните средства. Въвежда се и механизъм за рефинансиране на разходите за правна помощ.

Успоредно със законодателните промени, Националното бюро за правна помощ е изплатило до 25 февруари 2013 г. всички постъпили отчети на служебни защитници.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ