Последни новини
Министерство на правосъдието публикува на сайта си първия брой на Бюлетин “Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“
02.06.2014

    На сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика „Права на човека“ вече може да бъде намерен първият брой на Бюлетина “Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“. В него са включени резюмета на всички 13 постановени решения на Европейския съд по правата на човека за периода януари – март 2014 г.
     Седем от тях са решения по допустимост, с които съответните жалби са обявени за недопустими от евросъда. Като явно необосновани са отхвърлени пет от жалбите, отнасящи се до нарушено право на достъп до съда, забавено правосъдие и неизпълнение на съдебно решение. Другите две жалби, които са във връзка с прекомерна продължителност на производства по наказателни и граждански дела, са отхвърлени от ЕСПЧ, тъй като жалбоподателите не са използвали вътрешните правни средства за защита. В мотивите си съдът припомня, че с промени въведени през 2012 г. в Закона за съдебната власт и Закона за отговорността на държавата и общините за вреди в България работи ефективна правна уредба за защита срещу допусканите от българските органи на съдебна власт нарушения на правото за разглеждане и приключване на делата в разумен срок по смисъла на чл.6 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи /ЕКПЧОС/.  
     С осъдително решение ЕСПЧ се е произнесъл по останалите шест жалби, като присъдените обезщетения са от 2000 до 6000 евро за неимуществени вреди и разноски по жалбите.
     Създаването и поддържането на електронния бюлетин с резюмета на актуални решения по допустимост и същество на ЕСПЧ по български дела, е дейност в рамките на Предефиниран проект № 3 „Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на „ЕКПЧОС и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.
       Бюлетинът ще се публикува периодично, четири пъти в годината и ще направи опит да синтезира и обобщи значимата актуална съдебна практика на ЕСПЧ, така че да осведомява своевременно и да подпомага магистратите   и правоприлагащите органи в ежедневната им работа.
      Той се издава от Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред ЕСПЧ“ към Министерство на правосъдието. Всички заинтересовани ще могат да се абонират безплатно и да получават Бюлетина и на електронната си поща.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ