Последни новини
Министър Зинаида Златанова отговори на писмото на съдиите и съдебните служители от Софийския районен съд относно сградата на бул. „Цар Борис III“
04.06.2014

Заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова изпрати  днес становище, с което отговори на писмото на съдии и съдебни служители от Софийския районен съд, в подкрепа на позицията на председателя на съда Методи Лалов, относно възникнали проблеми с ремонта и преустройството на сградата на бул. „Цар Борис III“ №54.
          На базата на информация, предоставена от Дирекция „Инвестиции, управление на собствеността и стопански дейности“ в Министерството на правосъдието, министър Златанова подчертава, че всички строително-ремонтни дейности, както и допълнително проектиране и преустройство на сградата, са съгласувани с ръководителя на Софийския районен съд.
        По повод направен извод от комисия, назначена от ръководителя на СРС за „некачествено“ извършени строително монтажна работа /СМР/, министърът отбелязва,  че съставът на въпросната комисия  „не дава основание нейното мнение да се счита за компетентно“.
        Министър Златанова припомня, че, по реда на Закона за съдебната власт, за приемане на обекта, е издала заповед на 11.03.2014 г. С нея е назначена комисия от служители на министерството, която да извърши приемането и предаването на сградата. Заповедта е изпратена и на ръководителя на СРС, така че да определи служители от съда, които да участват в приемо-предавателните действия. Отговор на писмото до момента няма.
        Вместо това, председателят на СРС издава заповед, с която назначава комисия от петима служители, чиято задача е да извършат проверка на „съответствието на строителната документация и фактическото положение“ на сградата. Това по същество е дублиране на дейността на държавната приемателна комисия по издаване на Акт 16, още повече, че определените членове на комисията са без нужния образователен ценз – двама от членовете на комисията са „младши специалисти по материали и снабдяване“, а други двама са „работници по поддръжката“.
        „Обръщам внимание, че строежите се въвеждат в експлоатация при наличие на издадени строителни книжа, подробно описани в Закона за устройство на територията /ЗУТ/“, посочва още в писмото си министър Златанова.  Тя допълва, че одобряването е извършено от компетентния орган – главен архитект, въз основа на извършена оценка за съответствие, обхващаща проверка и за изискванията за носимоспособност, устойчивост на строителните конструкции, безопасност при пожар, безопасна експлоатация и други. Според закона, съставените актове и протоколи по време на строителството имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строежите.
        В заключение министър Златанова още веднъж отправя покана за подписване на съставения протокол за фактическото приемане и предаване на сградата, предназначена за нуждите на Софийски районен съд, като изразява категоричното си мнение за необходимостта от намирането на благоприятно за съдиите и служителите от най-големия български съд решение на дългогодишния проблем с липсата на нормални условия за изпълнение на тяхната високоотговорна дейност.
       Целия текст на писмото можете да видите ТУК.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ