Последни новини
Зинаида Златанова: Детската престъпност изисква превенция и медийно внимание
10.06.2014
     „Тъжно и жалко е, че младежкото правосъдие е едва ли не последното, което започваме да реформираме в областта на правосъдната система”, това заяви днес заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова при откриването на двудневната конференция на тема „Деца в конфликт със закона – реформа на системата за детско правосъдие в съответствие с международните стандарти и най-добрия интерес на детето”.
     Форумът е организиран от Министерство на правосъдието, Народното събрание и УНИЦЕФ и има за цел да подкрепи подготовката и изпълнението на реформата на системата за детско правосъдие в страната, както и да обсъди възможностите за нейното ускоряване в контекста на ангажиментите на България като член на Европейския съюз и страна по Конвенцията на ООН за правата на детето.
      „Проблемите не са само в правосъдната система, а засягат много институции - става дума като цяло за политики по закрила на децата и разбиране в цялото общество с каква материя се работи”, каза министърът на правосъдието. Зинаида Златанова заяви още, че в разговорите си със съдии напоследък те са изразили тревога, че младежката и детската престъпност растат. „Това изисква превенция и медийно внимание”, подчерта тя. „За съжаление темата е извън медиите и извън политическите програми на партиите и се правим, че тя не съществува. Въпросът отсъства дори от Механизма за сътрудничество и оценка с Европейската комисия”, отбеляза вицепемиерът.
     Министър Златанова посочи още, че до септември - октомври трябва да се оформят нови нормативни предложения в областта на младежкото правосъдие. Тя допълни, че от месец април насам в ускорени темпове се извършва анализ на съществуващото законодателство и практики, а днешният форум ще спомогне за това.
     „Министерство на правосъдието е ангажирано с провеждането на реформа, насочена към осигуряването на адекватна правна и регулаторна рамка, съответстваща на международните и европейски стандарти. Тя трябва да гарантира справедлив процес, пълно зачитане на правата на детето, използване на лишаването му от свобода като крайна мярка, за ограничен период от време и единствено в случаите, когато е в интерес на обществото и едновременно с това не накърнява най-добрия интерес на детето в конфликт със закона”, отбеляза правосъдният министър. Тя припомни, че конкретните стъпки, които вече са предприети в тази посока, са насочени към промяна в регулаторната рамка за осигуряване на приятелско за децата правосъдие и създаването на специализирани съдебни състави.
      Министерство на правосъдието, съвместно с експерти от Висшия съдебен съвет, Върховната касационна прокуратура, администрацията на Омбудсмана, Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, редица министерства,  Агенцията за социално подпомагане, представители на УНИЦЕФ и на Националната мрежа за децата, вече обсъжда различните гледни точки за достигане до ефективни решения в областта на необходимите реформи. Целта е от една страна да се предложат правила, съответстващи на международните стандарти при разпит на деца, в качеството им на свидетел и пострадал от престъпление, а от друга  - да се даде отговор на въпроса за законовата рамка за предотвратяване и противодействие на поведението на деца в конфликт със закона.
      „Апелът ми е да предприемем тези стъпки час по-скоро в интерес на децата, на цялото общество и на бъдещето”, заяви министър Златанова.
       По време на форума днес и утре ще се направи анализ на действащата правна и административна рамка и съвременните европейски и международни стандарти в областта на детското правосъдие, както и препоръки за неоходими законодателни промени.
     Конференцията „Деца в конфликт със закона – реформа на системата за детско правосъдие в съответствие с международните стандарти и най-добрия интерес на детето” е в рамките на проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие”, по Тематичен фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът се изпълнява от Министерство на правосъдието, като крайният му срок е юни 2016 г., а бюджетът – 1 628 340 лв.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ