Последни новини
Министър Драгомир Йорданов откри кръгла маса за приложението на случайния принцип при разпределението на съдебни дела
17.05.2013

     „В центъра на обществените очаквания у нас е състоянието на съдебната система като способност и ефективност да осъществява същинската си функция за защита на основните права и свободи на гражданите и юридическите лица. Тази способност се преценява и от българското общество, и от партньорите ни от ЕС”, заяви днес, 17 май 2013 г., министърът на правосъдието Драгомир Йорданов.
     Министър Йорданов откри кръгла маса на тема „Актуални практики по приложение на случайния принцип при разпределението на съдебни дела”, която се организира в Националния институт на правосъдието от Сдружение „Център на НПО в Разград”, съвемстно с Висшия съдебен съвет и Инспектората към ВСС.
     „Силата, авторитетът и независимостта на съдебната власт се дължат на усилията на всички магистрати. Министерството на правосъдието има ангажимент за създаване на правна рамка, съотносима към съвременните потребности. В тези насоки бяха извършени редица промени в законодателството, свързано с функционирането на съдебната власт. Те са в пряка връзка с готовността българското правораздаване да е в унисон с фактическата си принадлежност към европейското ценностно пространство на демокрация, зачитане правата на човека и върховенство на закона”, каза още министър Йорданов. Той напомни, че системата за случайно разпределение на делата бе въведена за първи път със Закона за съдебната власт през 2007 г. Нейната основна функция е на случаен принцип, по електронен път и без външна намеса, да се разпределят производствата между магистратите в съда, прокуратурата и следствието.  „Това е част от процеса, гарантиращ баланса между съдебната независимост и ефективността на съдебните органи”, заяви още правосъдният министър.
     „От страна на Министерство на правосъдието са предложени законодателни промени – Закон за изменение и допълнение на ЗСВ, приет от МС на 04 февруари т.г. -  свързани с въвеждане на електронно правосъдие в съдебната власт. С тези промени ще се постигне максимална степен на прозрачност на органите на съдебната власт при упражняване на техните функции”, каза в заключение министър Драгомир Йорданов.
     По време на кръглата маса бе представен анализ по приложението на чл.9 от Закона за съдебната власт, който е разработен в рамките на гражданско наблюдение.
     Министърът на правосъдието Драгомир Йорданов участва днес и в пресконференция, с която стартира проектът „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Министерство на правосъдието за пръв път е програмен оператор по две програми на Норвежкия финансов механизъм. Сред бенефициентите по едната програма са Националният институт на правосъдието и Висшият съдебен съвет.
     „Програмата „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната власт” си поставя за цел да спомогне за изграждането на по-справедлива и ефективно работеща съдебна система. Партньор в тази област е Съвета на Европа. Това ще позволи използването на експертиза в областта на европейските стандарти, съобразно спецификите на всяка конкретна дейност”, заяви министър Йорданов. Той допълни, че разработването на реално измерим механизъм за натовареността на магистратите, като индивидуална норма и институционална среда, ще допринесе за решаването на проблема с неравномерната натовареност.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ