Последни новини
Карабинери и европейски експерти обучават служители на съдебна охрана
11.07.2014

    Италиански карабинери и експерти от Полша и Румъния се включиха в обучения на служители на съдебна охрана за осигуряване на лична защита на застрашени магистрати и стандартите за използването на ограничителни мерки при ограничаване правото на свобода, защитено от Европейската конвенция за правата на човека.
     В дейностите по проекта „Повишаване капацитета на служителите в Главна дирекция  „Охрана“ в съответствие с международните стандарти с цел постигане на по-ефективна съдебна система" участват служители на от Главна Дирекция „Охрана“ от цялата страна от ръководния и изпълнителски състав.
    Проектът се реализира с финансов гарант от 217 000 евро по Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г. в партньорство със Съвета на Европа. Главна дирекция „Охрана“ е юридическо лице при министъра на правосъдието, на което са поверени функциите по охраната на съдебната власт. Две от тях – охраната на магистрати и осъществяване на „принудително довеждане“ на лица до органите на съдебната власт, когато те са постановили тази мярка - са двата основни стълба на Проекта.
     По време на експертни кръгли маси по тези теми, проведени през есента на миналата година наказателни съдии и правни експерти от Австрия, Холандия, Полша и Румъния разясниха правната рамка и практиките в областта на принудителното довеждане на свидетели и обвиняеми в съдебната зала. Италианският опит в охраната на магистрати пък споделиха началникът на Службата за охрана на магистрати в Неапол, подполк. Джовани Катурано и защитен прокурор от звеното „Антимафия“ в Неапол. 
    В началото на тази година бяха осъществени и работни посещения на компетентните институции в Полша и Италия. Проектните дейности обхващат проучване на правната рамка и добрите примери от държавите-членки на Съвета на Европа.
    Освен с непосредственото участие на национални експерти в тези проектни дейности, специфичната цел на Проекта, насочена към повишаване на капацитета на ГД „Охрана“ , се реализира и посредством серия от обучителни семинари през м.април – м.май, насочени към служители от цялата страна, натоварени с посочените функционални задължения. В два поредни курса инструктори по тактическа и стрелкова подготовка на карабиниерите и експерти от Националната служба за охрана обучиха 18 служители по„близка физическа охрана на лице“.
    В хода на изпълнение на Проекта бяха установени професионални контакти и партньорства с редица чужди институции и експерти и беше извършен сравнителен анализ на национални и чужди добри практики. Акцент в изследването бяха аспектите във връзка с права на човека визирани в Европейската конвенция за правата на човека и практиката по нея на Съда в Страсбург с оглед използването от правоприлагащите органи на сила и помощни средства.
    Предстои работа по преценка на необходимостта и изготвянето на предложения за законодателни изменения в посочените материи от компетентността  на ГД „Охрана” в контекста на международните стандарти и ангажименти.
    Периодът на изпълнение на проекта е 18 месеца и приключва в края на м. август тази година. 


     Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ГД „Охрана” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Донора.

 


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ