Последни новини
Правителството прие удостоверения за недвижими имоти да се получават от всяка служба по вписванията в страната
23.07.2014

      Министерският съвет на Република България прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за вписванията.     Приетите промени са насочени към оптимизиране на дейността на съдиите по вписванията и службите по вписванията и подобряване на взаимодействието между тях чрез ясно регламентиране и разпределение на отговорностите в производството по вписване и създаване на допълнителни гаранции за законосъобразност в съвременните условия. Промените имат за цел и конкретизиране на уредбата на отделните етапи на вписването и съчетаването им с по-ефективно използване на информационно- техническите възможности на Агенция по вписванията.Те ще създадат и необходимите нормативни предпоставки за постепенна електронизация на вписването и автоматизиране на процесите, уредени в Правилника за вписванията.
       Във всяка служба по вписванията в страната ще можем да подаваме заявления за удостоверения за собствеността върху недвижими имоти и за извършени вписвания по партидите им. В момента граждани могат да получават удостоверения за извършени сделки с имоти, вписани ипотеки, възбрани, договори за наем, аренда и др. само в службата по вписванията, в чийто район се намира недвижимият имот.
       За първи път е дадена възможност заявлението за издаване на удостоверение да бъде подадено в една служба по вписванията и да бъде получено като заверен препис от заявителя в друга, посочена от него служба по вписванията, което в максимална степен би улеснило обслужването на гражданите. По отношение на това предложение е предвидено отлагателно действие - от 15 юни 2015 г. Причината е необходимостта от организационното осигуряване на процеса по предоставяне на новата услуга.
      Част от мерките имат за цел да се създадат нормативни предпоставки за постепенна електронизация на вписването, свързано с поддържането на съответните книги и регистри, включително и изграждане на Имотния регистър.
       Постановлението не променя ни най-малко фактическия състав на извършеното вписване, съобразно чл. 1 и чл. 9 от Правилника за вписванията и поставя началото на изграждането на имотен регистър, не като еднократен акт, а като процес.
        В страната се водят имотни партиди на електронен носител от 1997г., като през различните периоди са били създадени три програмни продукта. До този момент Правилникът за вписванията съдържа единствено абстрактната възможност по чл. 9 да се водят имотни партиди без да се регламентира тяхното съдържание, образуване, разделяне и съединяване. Липсата на правна регламентация създава затруднения при извършването на справките, относно актовете, подлежащи на вписване, които са познати на всеки гражданин и всеки специализиран юрист.
      Правилникът за първи път структурира имотната партида нормативно, създава единно досие на имота с всички промени на собствеността, промени на характеристиките на недвижимата вещ, отразяване споровете, тежестите върху имота и т.н.
      В ползваните сега, за целите на вписването, файлови имотни партиди липсват основни данни като граници на имота, адрес, което води до невъзможност да се направи справка само по адрес на имота. 
      Разпоредбите дават възможност, подобно на договорите за продажба на наследство, да се оповестяват актове, с които се удостоверява наследствено правоприемство. Това ще отстрани недостатъците от скритото преминаване на собственост. Нужда от такава публичност имат органите по различните съдебни производства - граждански, наказателни, досъдебни, данъчни органи и др.   Вписването е необходимо на лица, упражняващи публични функции като частни съдебни изпълнители, нотариуси.
      Правилникът изрично възпрепятства възможността службите по вписванията да предоставят незаверени копия на вписани актове. Документите, които трябва да получават гражданите, са оригинали и заверени преписи, отразени в съответния регистър за преписите. Изричната забрана за предоставянето на незаверени копия, които не представляват препис от документ по смисъла на чл. 179, ал. 2 от ГПК, възпрепятства възможността за имотни измами.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ