Последни новини
Длъжници няма да плащат пропорционални такси на частните съдебни изпълнители, ако се издължат в срока за доброволно изпълнение
23.07.2014

     Министерският съвет на Република България прие днес Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители, който предвижда да отпадне пропорционалната такса върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение. С новите разпоредби ще бъде уеднаквена регламентацията на събираните от частните и държавните съдебни изпълнители такси за изпълнение на парични вземания в хипотезата на извършено от длъжника доброволно плащане в срока за доброволно изпълнение.
      Сега в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК), чийто Раздел ІІ урежда таксите по съдебното изпълнение, събирани от държавните съдебни изпълнители, е предвидено, че върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение, такса не се събира. В същото време в Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители в т. 26 „Забележки“ такава хипотеза не е предвидена. В резултат на това, ако делото е образувано пред частен съдебен изпълнител, дори когато длъжникът е платил доброволно в срок, от него се събира предвидената в чл. 26 от Тарифата пропорционална такса за изпълнение на парично вземане, т.е. хипотезата е приравнена на проведено от съдебния изпълнител принудително изпълнение. Така на практика в тежест на длъжника се възлагат различни разноски, според това дали изпълнителното дело е образувано пред държавен или пред частен съдебен изпълнител.
      Предложение за уеднаквяване регламентацията на събираните от държавните и частните съдебни изпълнители такси за изпълнение в случаите на плащане в срока за доброволно изпълнение бе направено и от заместник председателя и ръководител на Гражданската колегия на Върховния касационен съд с писмо от 15.04.20014 г.  до министъра на правосъдието Зинаида Златанова.
     Промените в Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители ще влязат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ