Последни новини
Публикуван е вторият Бюлетин на “Решения на ЕСПЧ по дела срещу България"
24.07.2014

      Вторият брой на Бюлетина с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика „Права на човека“. В него са включени всички 8 постановени решения на Европейския съд по правата на човека за периода април – юни 2014 г.
     Три от жалбите са отхвърлени от съда като недопустими или явно необосновани, а по едно от делата съдът е уважил жалбата частично.
      С осъдителни решения ЕСПЧ се е произнесъл по останалите пет жалби, като присъдените обезщетения са от 1000 до 2650 евро за неимуществени вреди и разноски по жалбите.
      Съдът е заличил от списъка на делата пет жалби срещу България. По четири от тях са постигнати приятелски споразумения, а по една е одобрена едностранна декларация.
      Създаването и поддържането на електронния бюлетин с резюмета на актуални решения по допустимост и същество на ЕСПЧ по български дела е дейност в рамките на Предефиниран проект № 3 „Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на ЕКПЧОС и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.
      Бюлетинът се публикува периодично, четири пъти в годината, и обобщава значимата актуална съдебна практика на ЕСПЧ, така че да осведомява своевременно и да подпомага магистратите   и правоприлагащите органи в ежедневната им работа.

Бюлетинът може да видите тук:

http://www.mjs.bg/files/Bulletin_2_635417981075419407.pdf

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ