Последни новини
Зинаида Златанова: Съдебната реформа трябва да стане национален приоритет
28.07.2014

      Заместник министър-председателят и министър на правосъдието в оставка Зинаида Златанова призова основните политически сили да се обединят около декларация за съгласие по основните насоки на съдебната реформа за следващите 7 години.
      „Бих препоръчала в следващия парламент управляващите и опозиционни партии да намерят сили и да направят декларация за най-необходимите стъпки в съдебната реформа, защото без политическо съгласие тази реформа е невъзможна”, това заяви днес министър Златанова на пресконференция, по време на която тя и екипът й отчетоха  свършеното за 1 година и 2 месеца. Според министър Златанова, най-належащите стъпки в съдебната реформа са изборът на главен съдебен инспектор, приемането на нов Наказателен кодекс, нова съдебна карта на страната и обединение около актуализирана стратегия за съдебна реформа.
       Тя отбеляза, че на сайта на министерството на правосъдието е качен анализът за продължаване на съдебната реформа от 2010 г., който е направен от неправителствени организации през последната година.
       „На базата на този анализ изготвихме цялостен проект за актуализация на стратегията за съдебната реформа, която оставям на следващия министър. Хубаво е още в първите си седмици новото правителство да предприеме стъпки за това съдебната реформа да стане наистина национален приоритет“, каза Златанова и припомни, че през 2003 г. бе изготвена декларация с политическо съгласие на всички парламентарно представени партии.
      „Всички заложени стъпки в нея са изпълнени. Това стана причина през октомври 2003 г. да бъде затворена глава правосъдие и вътрешни работи и да се подготви договорът за присъединяване към ЕС“.
      Министър Златанова обясни, че екипът й е заварил правосъдна система, подложена на силен и системен натиск от изпълнителната власт. Той наследил нереформирана правосъдна система, липса на конкурси за назначаване на магистрати, нотариуси, помощник-нотариуси и съдебни изпълнители, неразрешени проблеми със съдебните експертизи и вещите лица, скандали при номинирането и избора на висши магистрати, проблеми със сградния фонд на съдебната власт, завишени такси, изключително голяма забава при разработването на ключови законопроекти.
      На въпрос какво е реализирало сегашното ръководство, тя обясни: „При ясна политическа воля на следващите две правителства, те могат да дадат „зелена светлина“ на започнатото през изминалата година. А то не е малко в рамките на краткия времеви обхват”.
Златанова се спря на подобрения диалог с ВСС при спазване принципа за избягване на намеса или влияние върху съдебната система. Посочи, че е завършен анализът на взаимовръзките между социално-икономическото развитие на съответните географски райони и натовареността на съдебните институции, възложен от Министерството на правосъдието, като анализът е предоставен на ВСС. Припомни, че в рамките на проект, финансиран по Норвежкия финансов механизъм, чийто Програмен оператор е Министерството  на правосъдието, ВСС разработва механизъм за оценка на работната натовареност в съдебната система на индивидуално и институционално ниво, с акцент върху разработени качествени показатели и критерии. Като последваща стъпка ще се извърши оптимизация на структурата и функциите на съдилищата с цел повишаване на тяхната ефективност както в количествено, така и в качествено отношение.
      Бе отбелязано, че съвместно с ВСС и други институции е разработена Пътна карта за изпълнение на препоръките на Европейската комисия от последния доклад през м. януари 2014 г. От приетия миналата седмица отчет за изпълнение на мерките от Пътната карта е видно, че към края на месец юни много малко от мерките, със срок 30 юни 2014 г. за сектора „Правосъдие“, не са изпълнени.
     „Реализирани са ключови въпроси - нов Наказателен кодекс. През последната година приехме „Секторна стратегия за електронно правосъдие 2014-2020. Въвеждането на електронното правосъдие е съществена част от продължаването на реформата на съдебната система и ще гарантира безпристрастност и прозрачност при случайното разпределение на делата и обективност при оценката на натовареността на магистратите“, каза Златанова.
      Във връзка с новия Наказателен кодекс, приет от Министерски съвет на 15 януари 2014 г., министърът отбеляза, че той не е оттеглян от Народното събрание и правителството не е имало такова намерение. "Това е закон, подготвян дълго време и неговото място е в парламента. Надявам се следващото Народното събрание да намери сили да приеме нов Наказателен кодекс", посочи Златанова.
      По време на пресконференцията стана ясно, че са подготвени проекти за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и на Гражданско-процесуалния кодекс. Първият е свързан предимно с изискванията за по-широко въвеждане на електронното правосъдие, а вторият въвежда изисквания на европейски директиви.
      „Предприехме и поредица от стъпки, които водят до намаляване на административната тежест, която най-често засяга представителите на малкия и среден бизнес и гражданите. От  началото на месец февруари 2014 г. средно с 22 % са намалени таксите, които се събират от Агенцията по вписванията. Намаленията на таксите по Имотния регистър са 50% и 77%. Вследствие на това, само за периода 14 февруари – 28 април на бизнеса и на гражданите са спестени близо 1 милион лева от такси”, заяви министър Златанова.
      От своя страна заместник-министър Сабрие Сапунджиева, в чийто ресор влиза и дейността на Агенцията по вписванията, отбеляза, че е разработено мобилно приложение на Търговския регистър, което позволява  24-часов достъп до него през мобилен телефон на гражданите и бизнеса.
      „С нормативни промени осигурихме отдалечен достъп до кадастралните карти на всички нотариуси, благодарение на което гражданите няма да се редят на опашки пред гишетата в поделенията на кадастъра, а ще могат да получават услугата в 613-те нотариални кантори и да изповядват сделки, там където има кадастрални карти, без да се снабдяват със скици“, каза още Сапунджиева.
      Тя допълни, че се гордее и с промените в Правилника за вписвания, които наскоро бяха приети от МС. „С тях бяха премахнати предварителните партиди, с което се даде старт на Имотния регистър, не като акт, а като процес. При всяка сделка ще може да се прави справка по адрес и по име на собственик, а удостоверението за тежести ще може да се получава по електронен път. Гражданите ще мога да го заявят в едно населено място, а да го получат в друго“, обясни заместник министър Сапунджиева.
Тя акцентира, че на следващия министър на правосъдието няма да му се налага да търси пари от държавния бюджет за доработката на Имотния регистър, тъй като сегашното ръководство в оставка, е спечелило проект по ОПАК.
      Отбеляза и приетата от правителството промяна в Тарифата за таксите на частните съдебни изпълнители, според която  частните съдебни изпълнители няма да събират такса върху сумата, която длъжникът е погасил в срока за доброволно изпълнение.
      Заместник-министър Илия Ангелов отчете, че сегашното ръководство на Министерство на правосъдието е успяло да подпише споразумение със Синдиката на служителите в затворите в България – нещо, за което от Синдиката настояват в последните 4 години. “Увеличихме заплатите на служителите в Главна дирекция „Охрана“ и тази в ГДИН с 5%. Беше увеличен и порционът на двете главни дирекции. Възстановихме Съвета по изпълнение на наказанията, предадохме всички досиета за принадлежност към бившата ДС и разузнавателните служби на БНА, които се съхраняваха в архивите на ГДИН”, каза заместник-министър Ангелов. Активно се работи и по подобряване условията в местата за лишаване от свобода. По Норвежкия финансов механизъм ГДИН е бенефициент на близо 7 млн. евро. „По този проект в Сливенския затвор е модернизирана детската ясла и медицинският център. Условията там сега отговарят изцяло на европейските стандарти”, отбеляза Ангелов. Той заяви, че затворническо общежитие от закрит тип „Дебелт“ в момента също се ремонтира, като с това ще се подобрят условията и в Бургаския затвор, защото 450 лишени от свобода от там ще бъдат преместени в „Дебелт”. Друго направление на проекта по Норвежкия финансов механизъм е рестартирането на ремонт на затворническо общежитие Разделна, което е към затвора Варна. „Тенденцията е на всеки затворник да се осигурят от 4 до 6 кв. м., каквито са изискванията на ЕС”, каза заместник-министърът и припомни, че продължава ремонтът на ареста в Шумен, който ще приключи до края на годината. Като положителна тенденция зам.-министърът посочи пилотното въвеждане на електронното наблюдение върху правонарушителите.
      По отношение на българското гражданство, заместник-министърът повтори тезата и на министър Златанова, че „българското гражданство не е за продан”. Ръководството на министерството е успяло с по-твърда и придържаща се към законите политика  да прекрати практиката с търгуването му.
      Статистиката показва, че през 2012 г. са образувани 14 732 преписки за придобиване на българско гражданство, а получилите гражданство са 17 329. През 2013 г. 16 941 са поискали гражданство, а 7 954 са придобили такова. До 18 юли т.г. броят на преписките е 7 754, като до 30 юни 2 173 са получили указ за придобиване на българско гражданство.
      Ангелов обясни, че за една година са предложени 200 деца със специални нужди на 143 осиновяващи. „Целта не е да се търси дете за семейството, а семейство за детето”, каза заместник-министърът.
      Заместник-министър Искрен Маринов обяви, че целта на Стратегията за електронно правосъдие е да  повиши ефективността в областта на правосъдието чрез използване на електронни документи не само от органите на съдебната власт, но и от всички органи в сектора, както и при взаимодействието им с други администрации, организации, с гражданите и с бизнеса.
      „Изпълнението на стратегията ще осигури достъпност, която да позволи заявяване на услуга от отдалечено място, без да е необходимо да се изразходват време и средства за подаване на заявлението на място, или по пощата; прозрачност, чрез която ще се предостави възможност за следене на движението на преписки и дела в реално време; еднократно събиране на данните от заявителя, като се използват и събраните вече данни от друг административен орган; защита на личните данни; повишаване на бързината и качеството на административното обслужване; улеснен достъп до обществена информация”, допълни заместник-министър Маринов.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ