Последни новини
Сградата за Софийския районен съд и Софийска районна прокуратура ще бъде готова до края на годината
06.10.2013

      Във връзка с изявлението на съдия Методи Лалов, председател на Софийски районен съд, за нарушена комуникация между Министерство на правосъдието (МП) и Софийски районен съд (СРС), пресцентърът на МП информира:
      На 14.08.2012 г. е сключен договор след проведена обществена поръчка, между МП и „Ф-Строй груп” ЕООД на стойност 5 310 000 лв. с ДДС, за преустройство на сградата на бул. „Цар Борис III” (бившето ГУСВ).   Към този момент условията в сградите не отговарят на изискванията за безопасен и достоен труд на магистратите. Строително-монтажните работи по обекта са приети с подписването на Акт 15 на 06.03.2013 г.
      На 23.08.2012 г. с Решение на Министерски съвет (РМС) на МП е предоставено безвъзмездно право на управление върху частта от имота - публична държавна собственост, на бул. „Цар Борис III” №54, представляваща ІІІ-ти, ІV-ти и V-ти подпокривен етаж и 10 паркоместа от подземен гараж. За пръв път цялата сграда е предоставена за ползване за нуждите на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура. Помещенията на 4 и 5 (подпокривен) етажи, ползвани до този момент от Министерството на регионалното развитие и благоустройство, са предоставени на Министерство на правосъдието.
      След получаване на допълнителните помещения, Министерство на правосъдието сключва договор на стойност 2 587 057.20 лв. за ремонт на таванския етаж, покрива на същата сграда и преустройство на културния дом в архив. Акт 15 за довършването на всички ремонтни дейности е подписан на 15.08.2013 г.
      За получаване на сградата във вид за ползване и въвеждане на обекта в есплоатация е проведена обществена поръчка за строителен надзор и е избрано дружество „Интерконсулт” ЕООД, което към момента подготвя онокчателен доклад за извършените дейности.
     На 4.02.2013 г. и на 7.02.2013 г. в МП постъпват писма от „Ф-Строй Груп” ЕООД и от „Интерконсулт” ЕООД, с които дружествата уведомяват за необходимостта от спешни мерки за отводняване на сградата на бившето ГУСВ, поради настъпили непредвидени обстоятелства. Предлага се мерките да включват изграждане на дренажна система и действия за отводняване на обекта. МП изготвя документацията и провежда обществена поръчка. На 13.09.2013 г. дейностите по отводняване приключват, което е констатирано с протокол.  Наводняването на сградата на „Цар Борис ІІІ” 54, и съответно мерките по отводняване е причинило пукнатини и деформации по сградата, за установяването на които е използвано  хабилитирано лице – експерт-геолог. Към момента се изчаква становище и решение на проблема.
      На 10.09.2012 г. съдия Методи Лалов, като председател на СРС, изпраща писмо в МП, с което настоява да бъде изградена ажурна ограда около сградата на „Цар Борис ІІІ” 54  с мотив, че това ще повиши степента на сигурност на магистратите, служителите на съда, гражданите и ще спомогне за опазване на съдебното имущество. Отговорът на МП е, че такава ограда не може да бъде изградена, тъй като не са предвидени допълнителни средства за това, а искането за допълнително финансиране ще забави ремонтните дейности. Аргументът е приет от съдия Лалов.
       На 07.11.2012 г. председателят на СРС  пише писмо до МП, в което се казва следното: „ При всяко едно от многократните ми планови посещения в ремонтиращата се сграда, обаче, се убеждавам в необходимостта от изграждане на ограда (ажурна) около съдебния имот и то без отлагане във времето. Същата следва да бъде налична най-късно при завършване на ремонта на сградата и предаването й за ползване от СРС, тъй като само така ще бъде осигурена адекватна охрана и опазване на съдебното имущество. Всяко забавяне в изграждането й създава риск при повреждане фасадата на съдебната сграда (пример за това са изрисуваните графити на така наречения „Културен дом”), опасност от посегателство върху целостта на разположените извън сградата в съдебния имот (....) на обща стойност 511 000 лв. без ДДС. Обратното – наличието й създава значителни гаранции за възпрепятстване на нерегламентирания достъп до посочените устройства и елементи и проникване в съдебната сграда (особено след работно време). Наред с това считам, че за нормалното обслужване на посетителите на съда (около 4000 дневно) е необходимо изграждането на паркоместа около съдебната сграда (например пред нея успоредно на локалното платно на бул. „Цар Борис ІІІ”). С оглед на това Ви предлагам да обсъдите възможността с кмета и главния архитект на Столична община (СО) за изграждането на паркинг, включително със средства на СО, които могат да бъдат възстановени от събирането на такси от ползването на паркинга (зелена зона). По същите съображения моля да направите необходимите постъпки пред компетентните институции (СО и/или др.) за промяна в организация на движението в района около съда (включително чрез изграждане на нови пътни платна, кръстовище и др.).”
       Положително становище по отношение на строежа на ограда са предоставили Главна дирекция „Охрана” към МП и главният архитект на София г-н Петър Диков.
        На 17.07.2013 г. председателят на СРС пише ново писмо до МП с настояване на изграждане на ажурна ограда и паркинг около сградата на „Цар Борис ІІІ” с мотиви „повишаване на сигурността на магистратите, гражданите и опазване на съдебното имущество, намаляване на средствата за охрана на самия съдебен имот чрез монтиране на технически средства, и придаване на архитектурна завършеност на съдебния комплекс, което ще го отличи като една от забележителностите на столицата”.
       Отговорът на МП, изпратен до съдия Лалов на 06.08.2013 г. е, че поради липса на средства за капиталови разходи през 2013 г. предложенията му не са изпълнени към момента.  Паралелно с това МП подготвя техническа документация за обявяване на обществена поръчка за изграждане на подземен и надземен паркинг и ограда на стойност около 1 000 000 лв., като средствата ще бъдат заложени в бюджета за 2013г.-2014 г. След подготовката на обществената поръчка и публикуването й в сайта на МП и Агенцията за обществени поръчки (АОП), според разпоредбите на Закона на обществените поръчки, обявлението следва да стои на официалната интернет-страница близо два месеца, след което ще бъдат отворени получените оферти.
       Министерство на правосъдието в нито един момент не е подценявало или неглижирало проблемите със сградния фонд на Софийски районен съд и Софийска районна прокуратура. Доказателство за това са последователните усилия на трима министри на правосъдието и за изграждане на модерен и съвременен съдебен комплекс, който да бъде пригоден за нуждите на магистратите и гражданите. След 20-годишно забавяне проблемът на софийските магистрати се превърна в приоритетен през изминалата година и няма промяна в усилията и волята на МП сградите за СРС и СРП да бъдат довършени.
        Именно водена от убеждението, че магистратите от Районния съд – София и Районна прокуратура – София се нуждаят спешно от сграда, в която безопасно и с достойнство да изпълняват задълженията си, вицепремиерът и министър на правосъдието Зинаида Златанова осигури след консултации с Министерството на финансите, допълнителен ресурс от 3 млн. лв. за обществена поръчка за мебели и компютърни конфигурации на Софийски районен съд. Подготовката, обезпечаването и провеждането на подобна поръчка са изцяло в прерогативите на административния ръководител на Районния съд – София,  съдия Методи Лалов.  Решението на Министерски съвет за отпускане на финансовите средства в размер на 3 млн. лв. е от 10.07.2013 г.
       На 30.09.2013 г. председателят на СРС чрез писмо настоява МП да предприеме незабавни действия за осигуряване на захранването с топлоенергия на сградата на бул. „Цар Борис ІІІ” 54. Още преди постъпване на писмото, МП е предприело мерки за подмяна на довеждащите колектори.
       В този аспект будят недоумение констатациите на съдия Методи Лалов за нарушен междуинституционален диалог между МП и СРС.
       Министерство на правосъдието, като собственик на сградата, находяща се на бул. „Цар Борис ІІІ” 54, изразява своята готовност да я предостави за ползване на СРС при получаване на Акт 16 за въвеждане в екплоатация на обекта. По предварителни разчети това може да се очаква към края на настоящата 2013 г.
        Към момента се извършват технически експертизи за установяване на безопасността на сградата на бившето ГУСВ. Съдия Методи Лалов е уведомен за всички действия на МП. Министерство не правосъдието няма правомощия да интервенира в сроковете, указани в ЗОП, или в сроковете, необходими за изготвянето на техническа експертиза, нито би поставило под съмнения с указания за бързина безопасността на магистратите и посетителите на СРС.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ