Последни новини
Публикуван е третият Бюлетин на “Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“
24.10.2014

      Третият брой на Бюлетина с „Решения на ЕСПЧ по дела срещу България“ е публикуван на сайта на Министерство на правосъдието, в рубрика „Права на човека“. В него са включени всички седем решения, постановени от Европейския съд по правата на човека за периода от месец юли до месец септември 2014 г.
      С решения по допустимост Съдът е отхвърлил две жалби – в единия случай поради неизчерпване на вътрешноправните средства за защита, а в другия е приел, че жалбата до Съда не е подадена в срок.
      По останалите пет жалби Съдът се е произнесъл с осъдителни решения, като присъдените обезщетения за неимуществени вреди са между 2500 и 50000 евро.
      Съдът е заличил от списъка на делата 5 жалби срещу България. По четири от тях са постигнати приятелски споразумения, а по една е одобрена едностранна декларация.
      Създаването и поддържането на електронния бюлетин с резюмета на актуални решения по допустимост и същество на ЕСПЧ по български дела е дейност в рамките на Предефиниран проект № 3 „Укрепване на националните компенсаторни мерки за обезщетяване при твърдени нарушения на ЕКПЧОС и капацитета за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека”, финансиран от Норвежкия финансов механизъм.
      Бюлетинът се публикува периодично, четири пъти в годината, и обобщава значимата актуална съдебна практика на ЕСПЧ, така че да осведомява своевременно и да подпомага магистратите и правоприлагащите органи в ежедневната им работа.

      Бюлетинът може да видите тук: http://bit.ly/1D5rjd2

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ