Последни новини
Програмите „Правосъдие“ и „Права, равенство и гражданство“ на ЕК бяха представени на информационно събитие, организирано от Министерство на правосъдието
17.11.2014

    Програма „Правосъдие“ и Програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014—2020 година бяха представени днес в Постоянното представителство на Европейската комисия в София на събитие, организирано от Министерството на правосъдието. За лектори на информационния ден бяха поканени експерти от Генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия Яна Хошкова и Лиляна Шах. Програмите обхващат периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г., като общият бюджет на Програма „Правосъдие“ е в размер на 377 604 000 EUR, а на Програма „Права, равенство и гражданство“ е 439 473 000 EUR.
   Общата цел на Програма „Правосъдие“ е да допринесе за по-нататъшното развитие на европейско пространство на правосъдие, основано на взаимно признаване и взаимно доверие и по-специално чрез насърчаване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси. Цел на Програма „Права, равенство и гражданство“ е по-нататъшното развитие на пространството, в което равенството и правата на лицата, залегнали в Договора за ЕС, Договора за функциониране на ЕС, Хартата и международните конвенции за правата на човека, по които Съюзът е страна, се насърчават, защитават и прилагат ефективно.
   По двете програми ще се финансират аналитични дейности, като събиране на данни и статистическа информация, разработване на общи методологии, проучвания, изследвания, анализи и анкети, работни срещи, семинари, заседания на експерти и конференции. Сред дейностите, които ще се финансират са и такива с цел обучение - обмен на служители, мероприятия за обучение на обучаващи, включително езиково обучение по правна терминология, развитие на инструменти за онлайн обучение или други модули за обучение на магистрати и съдебни служители.
   Информационното събитие, организирано от Министерство на правосъдието, е част от поредица мероприятия във всички държави-членки на ЕС за представяне на програмите с цел повишаване на информираността и по-активното използване от възможностите за финансиране.

Повече информация за програмите е достъпна на адрес:
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/justice/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ