Последни новини
Информационна кампания за правата на родителите и осиновяването на деца в рамките на ЕС
09.12.2014
     Министерството на правосъдието открива  Информационна кампания за международното осиновяване, родителските права и мерките за закрила на деца в рамките на Европейския съюз.
     Кампанията има за цел да даде отговори на най-често задаваните въпроси от български граждани, избрали да живеят временно или постоянно в други стани-членки на ЕС, във връзка с правата им в областта на семейното право, както и правилата и реда за осиновяване на дете.
     Сред най-чувствителните казуси, чието решаване е регламентирано, както във вътрешното ни право, така и в международните нормативни актове,  ратифицирани от България са:
     •  Родителските права при развод или раздяла и преместване на единия родител в друга държава-членка;
     • Неправомерно отвеждане или задържане на дете или т.нар. отвличане на дете от родител;
     • Правилата за получаването на издръжка за дете, когато родителят, който я дължи, живее в друга държава- членка на Е;
     • Процедурата за осиновяване на дете от България от български граждани, които живеят в друга страна от ЕС;
     • Таксите при процедурата по международно осиновяване и има ли облекчение за българските граждани, живеещи в страна от ЕС;
     • Органът, към който кандидат осиновителите могат да се обърнат за съдействие при неправомерни действия от страна на акредитираните организации за посредничество при международно осиновяване;
     • Профилът на децата, които подлежат на процедура по международно осиновяване;
     Откриването на информационната кампания, която е в изпълнение на Комуникационна стратегия на Република България за Европейски съюз за 2014 г., ще се състои на 10 декември, сряда, от 14.00 часа в Информационния център на сградата на Европейската комисия на ул. „Г.С. Раковски“ 124.
     Участие в събитието ще вземат заместник-министърът на правосъдието Петко Петков, Милена Първанова - директор на дирекция “Международна правна закрила  на детето и международни осиновявания” и Елина Георгиева – началник на отдел “Международна правна закрила на детето и акредитирани организации” в Министерството на правосъдието.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ