Последни новини
Министерството на правосъдието подготвя процедура за избор на генерален адвокат в Съда на Европейския съюз в Люксембург
19.12.2014

   Министерството на правосъдието ще обяви началото на процедурата за избор на генерален адвокат в Съда на Европейския съюз в Люксембург в първите работни дни на януари 2015 г.
    По силата на член 253, алинея втора от Договора за функциониране на Европейския съюз, на всеки три години се извършва частична подмяна на съдиите и генералните адвокати на Съда на ЕС. Мандатът на четиринадесет съдии и четирима генерални адвокати изтича на 6 октомври 2015 г., като България е сред държавите, които следва да предложат генерален адвокат. Държавите-членки на Европейския съюз са приканени да представят кандидатурите си възможно най-скоро. 
     Процедурата за избор на генерален адвокат е уредена нормативно в Постановление № 214 на МС от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд (Загл. изм. - ДВ, бр. 84 от 2014 г., в сила от 10.10.2014 г.)
    Според регламента документите за конкурса се подават в 10-дневен срок от обнародване на обявлението в неофициалния раздел на Държавен вестник.
    С оглед предстоящите празници, Министерството на правосъдието информира всички заинтересовани, че в първите дни на януари 2015 г. процедурата ще бъде официално обявена. Освен в Държавен вестник, обявления ще бъдат публикувани и в два централни всекидневника,  на интернет портала Lех.bg и на интернет страницата на Министерството на правосъдието, каквито са нормативните изисквания.
    В чл. 5 и чл. 6 от Постановление № 214 на МС от 21.09.2010 г. са посочени критериите, на които следва да отговаря кандидатът, както и необходимите документи, които следва да се представят.
   Конкурсната процедура ще се състои на два етапа:
1. Провеждане на езиков изпит в рамките на два астрономически часа, състоящ се от писмен тест и устно събеседване за проверка на общите и специализираните езикови познания на кандидатите по френски език.
2. Събеседване в открито заседание с издържалите езиковия изпит кандидати.
С оглед максимална прозрачност при провеждането на процедурата, протоколите на изпитната комисия и всички съобщения във връзка с избора ще бъдат обявявани на интернет страницата на Министерството на правосъдието.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ