Последни новини
Законопроект урежда признаването и изпълнението на европейската заповед за защита на жертвите на престъпления
15.01.2015
      Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект на Закон за европейската заповед за защита.
Той урежда условията и реда за признаване и изпълнение на европейска заповед за защита (ЕЗЗ) по наказателни дела, издадена в държава-членка на Европейския съюз, както и издаването у нас на европейска заповед за защита и изпращането й в държави членки на ЕС.
     Проектът е отговор на изискванията за въвеждане в българското законодателство на Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската заповед за защита.
     Директивата включва мерки, които изрично целят защита на дадено лице от престъпно деяние на друго лице, което може да изложи на опасност живота, физическата, психическата или сексуалната му неприкосновеност. Цели се предотвратяване на всякаква форма на тормоз, посегателство върху достойнството и личната свобода, отвличания, преследване и други форми на пряка принуда.
     Новите текстове на законопроекта въвеждат възможност за издаване у нас на Европейска заповед за защита след постановяване на  мярка за защита, с която на лицето, създаващо опасност, се налага една или повече от следните забрани или ограничения:
     • Забрана за посещаване на точно определени селища, места или райони, в които защитеното лице пребивава или посещава;
     • Забрана или ограничаване на контактите под каквато и да е форма със защитеното лице, включително по телефон, посредством електронна или обикновена поща, факс или всяко друго средство;
     • Забрана или ограничаване на доближаването до защитеното лице на по-малко от определено разстояние.

     Предвижда се компетентен орган по издаване на европейска заповед за защита в Република България да бъде съответния съд, на който е подсъдно наказателното дело, във връзка с което е постановена  мярка за защита. За признаване на ЕЗЗ, издадена от съд в държава-членка на ЕС, пък ще е окръжният съд по местоживеене на защитеното лице.
      С новите разпоредби се обособява самостоятелна уредбата на европейската заповед за защита, с оглед по-добра защита на всички жертви на престъпни деяния, а на само на жертвите на насилие, основаващо се на пол. Те не се отнасят до мерките за защитата на свидетели, които са регламентирани в отделна правна уредба.
      Проектът предлага и промени в Наказателния кодекс и в Наказателно-процесуалния кодекс, с оглед пълното транспониране на Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ