Последни новини
Комисията по избора на кандидат за генерален адвокат в СЕС ще бъде попълнена с нови членове заради направени отводи
24.01.2015
      Двама от членовете на комисията по провеждане на избора на кандидат за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз са си направили отвод в сряда, 21 януари. Става дума за проф. д-р Жасмин Генова-Попова (предложена за член на комисията едновременно от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и от ИДП на БАН) и проф. д-р Мариана Карагьозова-Финкова, чиято кандидатура е предложена от СУ.
      Същевременно, отвод си е направила и проф. дюн Цветана Каменова в качеството си на резервен член на комисията. Проф. Каменова също е предложена от Пловдивския университет.
      По регламент комисията за избор на кандидат за генерален адвокат в СЕС се състои от петима основни и двама резервни членове. Съставът на комисията се попълва с представители на съдебната власт, на неправителствените организации и хабилитирани преподаватели по правни науки. Комисията заседава в пълен състав и приема решения с мнозинство от повече от половината от всички членове.
      По тази причина насроченото за 21 януари заседание на комисията не бе проведено, тъй като се явиха само трима от членовете – Ваня Алексиева, Божидар Джамбазов и Соня Янкулова.
      Министерството на правосъдието вече предприе необходимите действия за попълване състава на комисията съобразно нормативните изисквания. С оглед на кратките срокове за провеждане на процедурата и възникналата необходимост за попълване на списъка с хабилитирани лица, които не са в служебни и административни правоотношения с някой от кандидатите, са изпратени писма до юридическите факултети в страната, които досега не са подали свои номинации за участие в комисията по избора. Към момента МП е в невъзможност да попълни комисията, доколкото в списъка липсват достатъчно хабилитирани лица, специалисти по европейско право, които не са в служебни отношения с кандидатите. След получаване на номинации, министърът на правосъдието ще издаде заповед за попълване на комисията. Доколкото процедурата по избора е съвсем в начален етап и до момента няма предприети действия от комисията, това няма да попречи на нормалното провеждане на конкурса.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ