Последни новини
Министър Христо Иванов внесе предложение за дисциплинарно уволнение на съдия Владимира Янева
06.03.2015

      Министърът на правосъдието Христо Иванов внесе във Висшия съдебен съвет предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Владимира Янева, съдия от Софийския градски съд.
      Предложението на министъра е изготвено въз основа на фактите, които се съдържат в писмото от председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) г-н Бойко Рашков, постъпило в Министерството на правосъдието на 18.02.2015 г. В писмото са отразени резултатите от извършена проверка на основание чл. 34 б, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) в Дирекция „Сигурност на МВР“ и Специализирана дирекция „Технически операции“ – ДАНС.
Всички тези данни, които не представляват класифицирана информация, вече бяха публично оповестени в средствата за масово осведомяване. Тази особеност на конкретната дейност по установяването на фактите на дисциплинарното нарушение на г-жа Владимира Янева поради неговата специфичност, която засяга дейността и на органи на МВР и ДАНС, предпостави публичността на процеса. Поради това в конкретния случай оповестяването на доклада на председателя на НБКСРС направи обективно невъзможно запазването на тайната за фактите на дисциплинарното нарушение, каквато поначало се предвижда в интерес на привлечения към дисциплинарна отговорност магистрат и авторитета на органите на съдебната власт.
      Всички тези особености на вече известната дейност по установяване на нарушението и изключителната значимост на сферата, в която то е извършено, за защита на националната сигурност, обезсмислят внасянето на предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу г-жа Владимира Янева в режим на дискретност, защото фактите в него вече не са тайна за обществото. В същото време привличането на вниманието към тези обстоятелства е наложително в спешен порядък и под засилен публичен контрол, защото те поставят проблем от най-висш обществен интерес за защита на основните човешки права и за съдържанието на ефективния съдебен контрол върху дейността по прилагане и използване на специални разузнавателни средства.
      Това се вижда без всякакво съмнение от декласифицираната част на доклада на председателя на НБКСРС, която по същество чрез поредица от факти установява, че предвидената в ЗСРС форма на съдебен контрол може да бъде сведена до формална привидност, която не само е позволила пълна безконтролност на органите на МВР и ДАНС, но й е придала и несъществуващо правно основание.     Превръщането на процедурата по издаване на съдебно разрешение в симулация, която не почива на верни факти, на действителни правни основания, няма мотиви и противоречи на базисните изисквания за продължителност на приложението на специални разузнавателни средства и за съответствие на конкретните оперативни способи и технически средства към точно индивидуализирани и действителни нужди на разследването, изисква от Висшия съдебен съвет действия, които далеч надхвърлят рамките на конкретното дисциплинарно нарушение.
      Във връзка с това министър Христо Иванов ще предложи на Висшия съдебен съвет да бъде проведена дискусия за възможностите дейността на председателите по ЗСРС да подлежи на периодична атестация по ясни критерии и да се обмисли необходимостта да бъде извършена разяснителна и образователна кампания за целите и съдържанието на посочената форма на съдебен контрол, за да може тя действено да постигне дисциплиниране на службите, които използват тайни оперативни способи и технически средства за събиране на доказателства.
      Не на последно място, широкият обществен интерес към темата и предварителното медийно отразяване на фактите налагат предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу г-жа Янева да не бъде държано в тайна и в неин интерес, доколкото единствено така могат да се избегнат спекулативни интерпретации.

      Пълния текст на предложението на министъра можете да видите тук:

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ