Последни новини
Общо 44 са класираните кандидати в конкурса за ЧСИ, остават 24 незаети места
12.03.2015
      Общо 44 са успешно класираните на конкурса за частни съдебни изпълнители в 20 съдебни района. От обявените общо 68 свободни места в 25 съдебни района, незаети остават 24 места за някои райони в страната, за които няма издържал кандидат или броят на издържалите е по-малък от броя на свободните места. Това са крайните резултати от конкурса за ЧСИ, обявен със заповед на министъра на правосъдието от 20 октомври 2014 г.
      Днес конкурсната комисия публикува на сайта на Министерството на правосъдието, в рубриката „Кариери“, протокола с решението за класиране на кандидатите, успешно издържали писмения и устния изпит от конкурса. Протоколът съдържа оценката от писмения и от устния изпит на всеки от издържалите кандидати, подредени по азбучен ред на съдебния район, за който са кандидатствали, общия бал и юридическия стаж на всеки. В отделна графа е отбелязан броят на вакантните места за ЧСИ в съответния съдебен район, а с курсив са изписани имената на кандидатите, които са издържали изпита, но не са се класирали, защото в съответния район има по-малко места от броя на издържалите кандидати.
      За участие в конкурса документи подадоха 557 души, окончателният брой на допуснатите до писмения изпит кандидати след изтичане на срока за отстраняване на констатираните нередности в документите, бе 499 души. На писмения изпит се явиха 454 кандидати, от тях 188 получиха минимална оценка 4,50 и над нея и бяха допуснати до устния изпит, който се проведе в продължение на шест дни – от 6 до 11 февруари т. г.
      На сайта на МП в рубриката „Кариери“ са публикувани и протоколите от устните изпити за всеки ден поотделно.
Изпитната комисия е поставила високи изисквания пред кандидатите, тъй като Министерството на правосъдието приема за своя отговорност в конкурса да бъдат класирани само много добре подготвени професионалисти, доколкото професията на ЧСИ е отговорна и предоставя правомощия, които дават възможност за сериозна намеса в имуществената сфера на длъжника.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ