Последни новини
Готов е проектът за промени в регламента за избор на съдия и за генерален адвокат в Съда на ЕС и за съдия в Общия съд
06.04.2015

    Висшето юридическо образование и професионалният опит, придобити в друга държава, членка на Европейския съюз (ЕС), ще се зачитат на общо основание при преценката на качествата и квалификацията на кандидатите за съдия и за генерален адвокат в Съда на ЕС и за съдия в Общия съд.
    Това предвижда проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 214 на МС от 21.09.2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд. Проектът на постановлението, изготвен от Министерството на правосъдието, е публикуван за обществено обсъждане на сайта на МП, заедно със съвместния доклад на двамата министри - на правосъдието и на външните работи, които ще са съвносители в МС.
     Опитът от проведения наскоро конкурс за генерален адвокат в СЕС, при който не бе излъчен издържал кандидат, показа определени дефекти на настоящата уредба, които до голяма степен затрудняват нормалното протичане на процедурата.
     Установеният към момента регламент за провеждане на избора (в действащото ПМС № 214) не е съобразен с факта, че немалко български граждани завършват юридическо образование в чужди висши училища и развиват професионален опит в други държави членки на ЕС. Вместо това, в постановлението автоматично са пренесени критериите за заемане на най-висша длъжност в системата на българската съдебна власт, без да се отчита спецификата на назначаването на членове на Съда на ЕС. Предвидените с проекта промени дават възможност занапред кандидатите да удостоверят и професионалния си опит в държавите от ЕС - съобразно правилата, установени в Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации. 
    Проектът предвижда възможност в конкурса за членове на Съда на ЕС, провеждан от българските власти, да могат да участват и кандидати с двойно гражданство, като българското гражданство е задължително.
     Друг идентифициран проблем са поставените твърде високи критерии за владеене на френски език, без обаче да са налице достатъчни гаранции, че кандидатите ще бъдат оценени в контекста на специфичната материя на правото на ЕС и европейската интеграция.
     По тази причина са предвидени и промени по отношение на изпита по френски език - езиковият изпит трябва да е насочен към проверка на общите познания на кандидатите по френски език и на специализираните им езикови познания по лексика на правото на ЕС. За да може да се случи това, изпитът ще се провежда от преподаватели по френски език, които имат специализирани познания по лексика на правото на ЕС. Кандидатите се оценяват с „издържал“ или „неиздържал“.
     С допълнителна разпоредба се дава определение на критерия „висока степен на владеене на френски език“ – такова ниво на владеене, при което кандидатът може да разбира без усилие всичко чуто или прочетено, може да резюмира информация от различни писмени и устни източници, както и да обработи и представи определени моменти по подходящ начин, както и да се изразява свободно, плавно и точно, различавайки тънки нюанси в смисъла, дори в най-сложните ситуации.
     Проектът на постановление допуска кандидатите да подават документите си лично, чрез упълномощено лице или по пощата с препоръчано писмо с обратно разписка. Имената, автобиографиите им и мотивационните им писма ще се оповестяват на сайта на МП.
      Комисията по провеждане конкурса за избор на кандидат за съдия или генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, или за съдия в Общия съд ще се назначава от министъра на правосъдието в тридневен срок след изтичане на срока за подаване на заявления за участие в избора.
    С новите текстове се дава възможност на кандидатите, които са допуснали нередовности в подадените от тях документи, да ги отстранят в 5-дневен срок. Към момента такава възможност не е предвидена в действащото постановление и дори най-дребният и лесно отстраним пропуск в подадените документи води до недопускане на кандидата до участие. 
     Проектът предвижда също така, че по време на откритото събеседване с кандидатите,  на тях ще могат да им задават въпроси не само членовете на комисията, а и поканените да присъстват лица, но само чрез председателя на комисията. 
     Всички предложени промени са изготвени на база на анализа за слабостите на действащата уредба, направен след първия за България конкурс за избор на кандидат за генерален адвокат в Съда на ЕС, стартирал в началото на тази година. В съвместния доклад на министъра на правосъдието Христо Иванов и министъра на външните работи Даниел Митов за провеждането на конкурса, който бе представен на оперативно заседание на Министерския съвет миналата сряда, се казва, че слабостите на действащата уредба до голяма степен затрудняват нормалното протичане на процедурата по избора и полезното постигане на нейните цели.
     В този контекст Министерството на правосъдието се ангажира спешно да предложи промени в ПМС № 214, за да гарантира възможността за провеждане на нов пълноценен избор и да се избягнат бъдещи затруднения в прилагането на реда на излъчване на български членове на Съда в Люксембург. След изтичане на 14 дневния срок за обществено обсъждане проектът ще бъде внесен за приемане от МС.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ