Последни новини
Наталия Вутова, Съвет на Европа: Българският правителствен агент е пример за добро сътрудничество със Съвета на Европа
07.04.2015

    „Българският правителствен агент е пример за добро сътрудничество със Съвета на Европа“. Това заяви Наталия Вутова, представител на Съвета на Европа в изказването си пред конференцията за отчитане на напредъка по изпълнението на проект  “Укрепване на националния капацитет за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека” по Норвежки финансов механизъм. Г-жа Вутова, която е началник отдел „Развитие на проекти в областта на правата на човека“ към СЕ отбеляза традиционно добрите отношения между Съвета на Европа и службата на българския правителствен агент, като наблегна на този факт като гаранция за успешно партньорство по проекта.
Конкретните резултати и предстоящите дейности по проекта бяха изложени днес, 7 април, в присъствието на представители на заинтересовани институции като Министерство на вътрешните работи, Министерство на външните работи, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията, представители на Омбудсмана и други видни експерти в областта на правата на човека.
В конференцията взеха участие Карина Екорнес, първи секретар и временно управляващ посолство на Кралство Норвегия, Надежда Йорданова, ръководител на Програмния оператор и Наталия Вутова, представител на Съвета на Европа, ръководителят на предефиниран проект 3 Милена Коцева. Всички акцентираха върху отличните си впечатления за работата до момента и отбелязаха  вече осезаемия и позитивен ефект от проектните инициативи, адресиращи важни за страната проблеми. Г-жа Екорнес подчерта важността на дейностите, свързани с изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). 
Целите на проекта са популяризиране на Европейската конвенция за защита на правата на човека и засилване на познаваемостта на практиката на ЕСПЧ, преодоляване на структурни и други дефицити в българското законодателство и практиката по прилагането му, както и повишаване на професионалната компетентност на правителствените агенти.
До момента по този проект са извършени серия от дейности като командироване на двама български експерти в Регистратурата на ЕСПЧ, което доведе до намаляване на големия обем висящи жалби срещу България, аналитични дейности, насочени към преодоляване на законодателни дефицити, проучване и запознаване с добри практики на държави членки на Съвета на Европа. В рамките на проекта започна издаване на тримесечен електронен бюлетин с резюмета на новите решения на ЕСПЧ срещу България, както и превод на самите решения.
Специално внимание беше обърнато на осигуряването на обучителни материали по прилагане на стандартите на Конвенцията. Преведен на български език и адаптиран с практиката на Съда по делата срещу България е Наръчник за неюристи по Конвенцията. Предвижда се през юни т. г. да бъде издадено на български език и едно от най-престижните специализирани издания за юристи по Конвенцията Law of the European Convention on Human Rights от Harris, O'Boyle & Warbrick на Оксфорд Юниверсити Прес. Изцяло безвъзмездният тираж на изданието ще бъде предоставен на съдилищата, прокуратурите, на заинтересовани институции, както и на университетските библиотеки в цялата страна.
На сайта на Министерството на правосъдието е обявена обществена поръчка за изграждане на единен портал за правата на човека в България - www.humanrights.bg, който ще концентрира на едно място всички преведени до момента решения, полезна актуална информация, документи и учебни материали по материята и др.

Дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд за правата на човека“ в Министерство на правосъдието е пряк бенефициент по проект  “Укрепване на националния капацитет за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека”. Проектът се реализира със средства по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, в партньорство със Съвета на Европа и се очаква да приключи през есента. Информация за неговите дейности и създадените продукти са налични в интернет страницата на Министерство на правосъдието, както и на http://project3.humanrights.bg/.

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ