Последни новини
Проектът на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа съответства на всички международни стандарти
27.04.2015

      Канадски експерт: Законопроектът на Министерството на правосъдието е на световно ниво и много хора в различни държави ще проследят дискусията и приемането му.
      „Важно е да отговорим на въпроса доколко в България през 2015 г. имаме равенство пред закона за всеки български гражданин и как отговаряме на това предизвикателство с новия проектозакон за физическите лица и мерките за подкрепа“, заяви днес министърът на правосъдието Христо Иванов при откриването на дискусия на тема  „Равенство пред закона и независим живот в общността: двете страни на една и съща монета - чл. 12 и чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”.
      На събитието организирано от Министерство на правосъдието и Български център за нестопанско право, в партньорство с Фондация „Светът на Мария“, Българската асоциация на лицата с интелектуални затруднения и Глобална инициатива в психиатрията, присъстваха Майкъл Бах от Института за изследвания и развитие на включването и обществото в Канада, заместник омбудсманът на Република България Хюсеин Исмаил, заместник-министърът на правосъдието Вергиния Мичева-Русева, народни представители, юристи и адвокати.
      По време на кръглата маса бе представен публикуваният за обществено обсъждане на 9 април т.г. проект за нов Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, който предвижда пълна промяна на действащата повече от 70 години уредба на дееспособността и вместо нея създава модерна правна уредба, която съответства на всички международни стандарти в областта на човешките права. С проекта се предлага отмяна на Закона за лицата и семейството от 1949 г., както и промени в редица други закони, уреждащи тази материя.
      Министър Иванов подчерта, че три години след като България ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, с изготвянето на законопроекта за физическите лица и мерките за подкрепа е направен сериозен опит да  се осигурят основните права на хората с увреждания, да изразяват свободно своя избор и да упражняват същите права, като всеки друг. „Много е важно, като страна, приела конвенцията, да позволим на тази част от обществото да бъде пълноценна и да бъдат зачетени техните желания и предпочитания“, допълни министърът на правосъдието.
      До момента Европейският съд по правата на човека в Страсбург има две осъдителни решения срещу България (Станев срещу България от 2012 г. и Станков срещу България от 2015 г.), засягащи този проблем. В тези решения ЕСПЧ е констатирал сериозни дефицити на нормативната уредба на запрещението в България(като например, че процедурата по настаняване не предвижда достатъчно гаранции за обосноваността на тази мярка, липса на пряк достъп до съд за отмяна на запрещението по искане на запретеното лице, липса на възможност за автоматичен периодичен контрол на основанията, обосноваващи продължаването или  респективно отмяната на запрещението и др.).
      Това „настаняване“ и по двете дела съдът е определил като равносилно на лишаване от свобода, припомни заместник-министър Вергиния Мичева-Русева. Тя обясни, че проектозаконът предвижда специално обучени съдии от окръжните съдилища по местоживеене на хората с психически и ментални увреждания да определят мерките им за подкрепа, като съдът ще преразглежда определените мерки на всеки 2 години. Той ще определя подкрепящите, сред кръга от роднини и близки на хората с увреждания.
Регламентирани са пет вида мерки за подкрепа, които могат да се определят като взаимнодопълващи: насочване към Дирекция „Социално подпомагане“ за ползване на социална услуга, договор за подкрепено вземане на решение, съвместно вземане на решение, одобряване на предварителна декларация, налагане на ограничения за разпореждане с имущество над определена стойност по искане на лицето, което има нужда от подкрепа.
      „Законопроектът на Министерството на правосъдието е на световно ниво и много хора в различни държави ще проследят как новите текстове ще бъдат дискутирани и приети от народните представители в България“, заяви Майкъл Бах от Института за изследвания и развитие на включването и обществото в Канада.

      Проекта на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа и мотивите към него можете да видите на сайта на Министерството на правосъдието в раздел "Нормативни актове".

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ