Последни новини
Христо Иванов: Невинни в ситуацията със затворите няма
29.05.2015

     „Ние се опитваме да решаваме проблеми, много от тях, за съжаление, дългогодишни, но невинни в тази ситуация няма. Министерството на правосъдието реализира всички форми на отговорност и се надявам, че с мерките, които вземаме, ситуацията с храната в местата за лишаване от свобода постепенно ще влезе не само в законосъобразното, но и в целесъобразното русло.“ Това заяви днес министърът на правосъдието Христо Иванов по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на двама народни представители за обществените поръчки за доставка на храни в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” /ГДИН/. Проблемът, който двамата поставиха, е свързан с това, че към момента в затворите се доставят храни без сключени обществени поръчки, което за това ръководство на МП е заварено положение.
   Министър Иванов обясни от парламентарната трибуна, че по смисъла на Закона за обществените поръчки ГДИН е самостоятелен възложител, именно защото е самостоятелно юридическо лице. Съгласно чл.13, ал.2, т.13 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража главният директор на ГДИН възлага обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, подписва необходимата документация и сключва договори. И като всеки възложител носи отговорност за правилното и законосъобразно възлагане. Контролът се осъществява от Сметната палата и от органите на Агенцията за държавна финансова   инспекция /АДФИ /.
     В отговора си министър Иванов посочи още, че като първостепенен разпоредител с бюджетни средства и предвид неговите правомощия като министър, още през август 2014 г., в началото на неговия мандат като служебен министър тогава, е сигнализирал АДФИ за проблеми, свързани с обществените поръчки в ГДИН, и същевременно е възложил на дирекция „Вътрешен одит” към Министерството на правосъдието да направи проверка. АДФИ извърши проверка на проведените обществени поръчки от ГДИН за доставка на хранителни продукти за нуждите на териториалните поделения, включително и за периода 2014 г., като докладът за нея е получен в МП в края на март 2015 г. Докладът на АДФИ констатира, че ГДИН е провел две процедури на договаряне без обявление по ЗОП, които са незаконосъобразни.  В тази връзка на тогавашния главен директор на ГДИН са съставени актове за извършени нарушения при възлагане на процедури по реда на ЗОП. „Човекът, който беше главен директор на ГДИН и е отговорен за тази ситуация, вече не работи при нас”, обяви правосъдният министър и допълни, че нарушенията са установени и от дирекция „Вътрешен одит”.
    Министър Иванов посочи, че в МП веднага е създадена съвместна  работна група между експерти на ГДИН и министерството, в резултат на което на 24 март т.г. са обявени нови обществени поръчки чрез открити процедури за избор на изпълнители за доставка на хранителни продукти за нуждите на териториалните поделения на ГДИН. „Трябва да имаме предвид, че не можем да спрем покупката на храна, въпреки че ситуацията е незаконосъобразна, защото трябва да храним лишените от свобода”, подчерта министърът. Той обясни още, че новите процедури се обжалват пред КЗК, но все още няма произнасяне по жалбите.
   „Имаме абсолютна решимост тази ситуация не само да влезе в полето на законовото изискване, но и да стане целесъобразна”, подчерта още веднъж в заключение министър Христо Иванов.


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ