Последни новини
Пакетът от промени в ЗСВ и конституцията е най-сериозната реформа във всички структурни и организационни аспекти
29.05.2015
      Законопроектът за изменения и допълнения в Закона за съдебната власт (ЗИД на ЗСВ) в пакет с проекта за промени в конституцията представлява най-сериозната реформа досега във всички структурни и организационни аспекти на съдебната реформа. Това заяви днес министърът на правосъдието Христо Иванов при представянето на проекта за промени в ЗСВ на специална пресконференция в Министерството на правосъдието.
    Министърът очерта големия периметър от въпроси, на които проектът предлага решение: 
- доразвиване на реформата в модела на организация на Висшия съдебен съвет, която е предложена с изменения в конституцията;
- реформа в управлението на съдилищата със засилване на принципа на съдийското самоуправление чрез създаване на възможности за редовите  съдии да участват при вземането на редица управленски решения на системата. Разширяват се значително правомощията на общите събрания на съдилищата за взимането на решенията.;
- сериозна реформа на кариерният процес – единен конкурс на всички входове на съдебната система с много по-пълноценна проверка на качествата на кандидатите, с въвеждане на тестове за познания на европейското право и правата на човека, проверка на психологическия профил на кандидатите, реформа на процеса на атестиране и по-специално на капацитета на органа, който го извършва,  реформа на командироването, което в момента е условие за създаване на зависимости; реформа на дисциплинарния процес и др. 
- Реформа на организацията и работата на прокуратурата – не като противопоставяне на предложенията, направени от главния прокуро и внесени от депутати от ГЕРБ, а като очакване за разгръщане на професионална дискусия по темата. Целта не е фокусиране върху фигурата на главния прокурор, а да се огледа как работи институцията, да се чуе и гласът на прокурорите от всички нива;
- изменения в материята за съдебните заседатели – запазва се сегашният модел, т.е. съдебните заседатели се предлагат на съдилищата от общинския съвет като орган на местно самоуправление, но при много съществено увеличаване на прозрачността на процесите.;
- промени в стажа и в теоретико-практичния изпит, с които всъщност се цели да се започне и реформата в юридическото образование;
- промени в режима на заплащането на магистратите като с финансовата обосновка на закона ние ще поискаме отново средствата за актуализация на заплатите в съдебната система;
- въвеждане на електронно правосъдие и др.
    Няма да е пресилено да кажа, че с предложените промени отговаряме на 1/3 от предвидените мерки в актуализираната стратегия за съдебна реформа, каза министърът . Нещо повече – отговаряме на огромна част от натрупаните препоръки към България, както от страна на различните доклади на ЕК, така и от ПАСЕ, Венецианската комисия, практиката на ЕСПЧ, добави той. Според него, приемането на законопроекта ще бъде една решителна крачка напред за България за излизане от мониторинга на ПАСЕ, а в по-дългосрочен аспект, когато тези промени дадат своя резултат - и до отпадане на мониторинга на ЕК.
     Министърът изрично подчерта, че с този пакет от два законопроекта не се изчерпва съдебната реформа, напротив, тепърва по всяка точка оттук нататък ще се разработват подзаконови актове, ще се осигурява финансиране чрез Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). „Опорната точка, че няма пари за съдебната реформа е абсолютен блъф. В ОПДУ има достатъчно средства, които ще финансират реалното въвеждане на електронното правосъдие, ще имаме реално финансиране за  прилагане на мерките за почтеност, в юридическото образование и т.н. В момента водим разговори със Световната банка, която ще ни партнира експертно в много от тези области“, каза министърът.
     Общественото обсъждане на законопроекта преди внасянето му в МС ще е поне един месец, каза министърът и призова всички заинтересовани лица, както от професионалната общност, така и граждани, да отправят своите становища в следващите седмици. Те ще бъдат качвани на страницата на МП, обобщавани, ще се направи необходимото за започване на поредица от тематични дискусии.   „В момента, в който преценим, че имаме достатъчно ниво на консенсус или можем да поемем политическата отговорност, ще внесем законопроекта в МС и оттам, разбира се, дискусията ще продължи в парламента“, каза министърът. Целта е „на входа на НС“ да бъдат поставени и двата законопроекта, така че народните представители да имат цялата картина.
     Министърът отбеляза, че преди две седмици е разговарял с председателя на ВКС и с главния прокурор за необходимостта да се пристъпи към конкретни изменения на НПК и НК. Договорено е те да предложат конкретните области, в които смятат, че трябва да се направят промени от гледна точка на практиката и заедно да се формира експертния екипи, който на тази база ще изготви промените.
     Един от новите и съществени моменти в проекта е въвеждане на т.нар. проверки за почтеност, каза зам. министърът на правосъдието Петко Петков. Тава е елемент от стратегията за съдебна реформа, както и от обявената за обществено обсъждане антикорупционна стратегия.
    Проверки за почтеност в рамките на съдебната власт ще бъдат извършвани от Инспектората към ВСС. Основната идея е проверката за конфликт на интереси и за имотно състояние да се извършва на едно място, от един орган и при деклариране на фактите. Проектът предвижда разширяване на обстоятелствата, подлежащи на деклариране - с оглед на практиката от близкото минало, която показа, че определени имотни придобивки, които не подлежат на деклариране по закон, дават възможност магистрати да получават скрити облаги. Предлага се на деклариране да подлежат скъпи произведения на изкуството, бижута,  подаръци, включително замаскираните под форма на покупка (например покупката на автомобил на стойност 100 хил. лв. за 2 000 лв.).
      Новите функции, с които инспекторатът се обвързва, следва да бъдат обезпечени и кадрово, чрез създаване на нова специализирана администрация, а именно - юристи или икономисти с поне 5-годишен стаж. При сериозна автоматизираност на проверките, те следва да могат да направят пълен анализ на обстоятелствата, които водят до конфликт на интереси и на имотното състояние на магистрати.
    Предвижда се също, в рамките на ЗСВ, ежегодно да бъде извършван независим одит дали методиката, по която тези проверки се извършват,  е спазена, защото в близкото минало сме ставали свидетели на случаи, в които проверка във ВСС се прави с цел реабилитиране на даден магистрат, така че в крайна сметка той да бъде оневинен.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ