Последни новини
МП предлага съкращаването на 646 щата общо за всичките си структури
09.06.2015

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на правосъдието.
С проекта се предлагат и промени в Устройствения правилник на МП с цел оптимизиране на разходите за персонала до размера им, утвърден с годишния закон за държавния бюджет в изпълнение на Постановление № 8 от 16 януари 2015 г. на Министерски съвет за разработване на мерки съкращаване на разходите.
Промяната в публикувания днес проект засяга както числеността на организационните структури и административните звена от общата и специализираната администрация на Министерството на правосъдието, така числеността на администрацията и персонала на всички второстепенни разпоредители с бюджет в МП.
В резултат на това щатните бройки в МП се намаляват от 264 на 250. Числеността в структурите на Агенцията по вписванията,  Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“,  Главна дирекция „Охрана“, Националното бюро за правна помощ и Централният регистър на особените залози, се оптимизира с общо 632 щатни бройки.  В резултат на това броят на администрация и служители там от 6588 стават 5956.
Така общият брой на предложените за съкращаване щатове става 646. 
Проектът на постановлението е в съответствие с изискванията на чл. 79, ал. 1 от Постановление № 8 от 16 януари 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г., съгласно който „първостепенните разпоредители с бюджет по чл. 4 – 47 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. разработват мерки за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден с годишния закон за бюджета и при необходимост предприемат действия за промени в устройствените правилници на структурите от системите им.“

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ