Последни новини
Комисията по провеждане на конкурс за генерален адвокат в СЕС обяви резултатите
13.07.2015

      Комисията по провеждане на конкурс за избора на кандидат за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз (СЕС) приключи своята работа, протоколът с резултатите от конкурса вече е публикуван на сайта на Министерството на правосъдието в рубриката „Кариери“. Протоколът съдържа две отделни таблици – едната с оценките на кандидатите (от всеки член на комисията и средноаритметично), втората – с крайното класиране. С най-висок бал от поставените оценки при изслушването на кандидатите, състояло се на 10 юли 2015 г.  - 5,20,  е класиран Атанас Семов. Втори поред, само с 10 стотни по-малко, е Димитър Стефанов. Третият и четвъртият в класирането – Иван Боев и Антонина Бакърджиева-Енгелбрект, също се движат в непосредствена близост с оценки съответно 4,45 и 4,40.
      Съгласно Постановление № 214 на МС от 2010 г. за създаване на процедура за провеждане на избор на кандидат за съдия и за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз, и за съдия в Общия съд, конкурсната комисия обявява класирането на кандидатите с мотивиран доклад, който изпраща, заедно с цялата документация по процедурата, на министъра на правосъдието и на министъра на външните работи в тридневен срок от приключване на събеседването. Класирането се обявява на интернет страницата на МП.
      По процедура, министърът на правосъдието и министърът на външните работи са натоварени да вземат отговорно решение. Двамата министри съвместно следва да предложат на Министерския съвет кандидата за генерален адвокат в СЕС, като МС е овластен да вземе окончателното решение относно българската кандидатура. С оглед на високия статус и отговорностите на генералния адвокат, както и предвид на това, че никой от кандидатите в конкурса не е постигнал отличен резултат и не се откроява категорично спрямо останалите, предстои провеждането на допълнителни консултации преди приемането на окончателно решение.
      В доклада на комисията се отбелязва, че чл. 253 от Договора за функционирането на Европейския съюз изисква при заемането на длъжността на генералния адвокат в СЕС да бъдат представени всички гаранции за независимост. В този смисъл комисията прави и препоръка, преди двамата министри да внесат в Министерския съвет проекта за решение с предложение за избиране на кандидат за български генерален адвокат в ССЕ „да иницират предварителна проверка за установяване на принадлежността на съответното лице към органите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (доколкото това е допустимо).

      Длъжността на генералния адвокат в СЕС е публична по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 28 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към органите държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. Установяването на принадлежността на кандидата към тези органи не следва пряко от същия закон, но е възможност, с която двамата министри разполагат (чл. 26 и чл. 27 от Закона).“

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ