Последни новини
Експерти предлагат комплексни мерки срещу кражби на фирми и измами с имоти
08.09.2015
      Да се въведе по-тежка форма за валидност на някои актове, подлежащи на вписване в Търговския регистър – промяна на управителни органи на търговски дружества, договори за продажба на търговски предприятия, вземане на решение за разпореждане с недвижими имоти и др. Евентуално да се обмисли ограничение на кръга на лицата, които могат да поискат вписване.
      Това са само част от мерките, около които се обединиха днес представители на различни институции по време на работна среща в Министерството на правосъдието, посветена на бъдещи промени в законодателството за ограничаване на измамите с имоти и злоупотребите с прехвърляне на дружествени дялове и смяна на управители на фирми. В срещата, инициирана от Министерството на правосъдието, взеха участие представители на Агенцията по вписванията, съдиите по вписванията, Нотариалната камара, Висшия адвокатски съвет, Върховния касационен съд, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Министерството на външните работи. 
      По време на срещата, председателствана от заместник-министъра на правосъдието Вергиния Мичева-Русева, бяха обсъдени най-често срещаните случаи на измами и злоупотреби с имоти и дружествени дялове и акции, в резултат на което дискусията открои основните проблеми.
      Заместник-председателят на Върховния касационен съд и председател на търговската колегия Таня Райковска посочи като затруднение и прекалената продължителност на съдебното производство по искове за установяване на нищожност или недопустимост на вписванията. Тя предложи да се помисли и за законови промени с оглед скъсяване на сроковете на  процедурите, като същевременно те да са съобразени с европейското законодателство.
      Участниците в срещата отправиха редица предложения, като изразиха единно становище, че са необходими комплексни мерки чрез промяна в Търговския закон, Закона да търговския регистър и Наредба №32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.
      Бе взето решение всяка от ангажираните институции да представи до следващата сряда (16 септември) конкретни предложения, които ще бъдат предмет на обсъждане в работната група в Министерството на правосъдието под ръководството на заместник-министър Вергиния Мичева-Русева. За участие в групата ще бъдат поканени и представители на прокуратурата и други институции.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ