Последни новини
Според научно становище на Консултативния съвет към ДАБЧ: Гагаузите са българи по произход и молбите им за гражданство следва да се третират равнопоставено с тези на останалите българи
09.09.2015

     Не съществуват гагаузи, които не са от българска народност и това трябва да се има предвид при разглеждане на молби за натурализация. Това е научното становище на Консултативния съвет по проблемите на българските исторически общности в чужбина към Държавната агенция за българите в чужбина /ДАБЧ/, според което, при разглеждане на молбите за придобиване на българско гражданство, българите-гагаузи от бившите съветски републики трябва да се третират равнопоставено с останалите българи, които притежават официални документи, удостоверяващи тяхната национална принадлежност. Становището на Консултативния съвет е изпратено до министъра на правосъдието Христо Иванов и до заместник-министър Петко Петков в качеството му на председател на междуведомствения Съвет по гражданството към Министерството на правосъдието.
     Консултативният съвет, в чийно състав влизат акад. Георги Марков, акад. Васил Гюзелев, акад. Стефан Воденичаров, проф. д-р Божидар Димитров, проф. д-р Пламен Павлов и доц. д-р Александър Гребенаров, е стигнал до извода, че е целесъобразно от гледна точка на обективната научна истина и точността да бъде възприета в административната практика и в българските официални и политически документи употребата на уточняващото понятие „българи-гагаузи“. По тази причина Консултативният съвет предлага при кандидатстване за българско гражданство българите-гагаузи от бившите съветски републики да се третират равнопоставено с останалите българи, които притежават официални документи, удостоверяващи тяхната национална принадлежност, тъй като българският етнически произход на гагаузите, живеещи на територията на Молдова и Украйна е безспорен и не съществуват гагаузи, които не са от българска народност. В заключение изразяват мнението, че българите-гагаузи трябва да имат право да получават българско гражданство и удостоверения за български произход.
    Изразеното становище е подкрепено и от Министерството на външните работи с писмо, съдържащо информация за посещението на министър Даниел Митов в Одеса и Болград в началото на юли т.г. В него се сочи, че предвид становището на Консултативния съвет и исканията на гагаузката общност за равнопоставеност при приемането на заявленията за придобиване на българско гражданство, би било удачно и съобразено с националния интерес предприемането на действия от Министерството на правосъдието и ДАБЧ за създаване на такава възможност, включително чрез промяна на нормативната база. 
   Въз основа на това научно становище МП ще направи и предложение до членовете на Съвета по гражданство на предстоящото му заседание да се възприеме практика, според която при разглеждане на молби за гражданство по натурализация гагаузите да се считат за българи по произход. Съветът по гражданството се състои от председател и девет членове. Председател е заместник-министър на правосъдието, членове са по един представител на Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и на Държавна агенция "Национална сигурност", Държавната агенция за българите в чужбина и Държавната агенцията за бежанците.
     Проблемът с българската народност на гагаузите се очерта след проверка на Върховната административна прокуратура в ДАБЧ, след което Съветът по гражданството започна да събира данни за изпълнението на изискванията на  Допълнителните разпоредби на Закона за българското гражданство (ЗБГ) за кандидатите по чл. 15 от ЗБГ, а именно – да имат поне един възходящ, който да е българин.

 


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ